Saltar navegació. Anar directament al contingut principal (Tecla d'accés S)

Secció d'utilitats

Accés a clients

Faci's client

Fi de la secció d'utilitats

ca

Està vostè a:

  1. Inici
  2. Persones
  3. Serveis avançats
  4. Fons d'inversió

Banca March - Crecemos con valores, crecemos juntosFons d'inversió

Comença el contingut principal

Experiència de gestió

Banca March li ofereix diferents fons d'inversió.

  • Aprofiti l'experiència de Banca March i la seva gestora
  • Experts professionals l'assessoraran per trobar la solució d'inversió que s'adapti més bé a les seves necessitats i al seu perfil.
  • Una àmplia gamma de fons d'inversió tant propis, a través de la seva gestora March Gestión de Fondos, com d'arquitectura oberta d'All Funds
  • Conegui'n i aprofiti'n els avantatges fiscals
  • Liquiditat total; disposi dels seus diners quan els necessiti.

Productes

Important
Aquesta web té caràcter merament informatiu i no constitueix cap oferta ni recomanació o assessorament financer o de qualsevol altre tipus. S'ha elaborat per facilitar la decisió independent i individual de l'inversor interessat, qui haurà d'adoptar les seves pròpies decisions i procurar-se, en el seu cas, el suport especialitzat en matèria fiscal, legal, financera, regulatòria, comptable o de qualsevol altre tipus que pugui necessitar.

La institució d'inversió col•lectiva a què es fa referència es troba inscrita en el Registre de la Comissió Nacional del Mercat de Valors corresponent (www.cnmv.es). Amb anterioritat a la subscripció d'accions o participacions, l'inversor haurà de rebre el Document de Dades Fonamentals per a l'Inversor (DFI) i/o el fullet informatiu i/o la resta de documents previstos per la normativa reguladora de les institucions d'inversió col•lectiva.

L'inversor ha de tenir en compte que la inversió en institucions d'inversió col•lectiva comporta riscos (per obtenir més informació sobre els riscos, vegi el fullet informatiu i el DFI). Les rendibilitats registrades en el passat no garanteixen rendibilitats futures.

Aquesta web no ha estat verificada ni revisada per la C.N.M.V.

Societat Gestora: March Gestión de Fondos, S.G.I.I.C., S.A.U. Depositari dels Fons: Banca March, S.A.

Fi del contingut principal