Saltar navegació. Anar directament al contingut principal (Tecla d'accés S)

Secció d'utilitats

Accés a clients

Faci's client

Fi de la secció d'utilitats

ca

Està vostè a:

  1. Inici
  2. MiFID

Banca March - Crecemos con valores, crecemos juntosMiFID

Comença el contingut principal

La Directiva 204/39/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d'abril de 2004, relativa als mercats d'instruments financers, coneguda per les seves sigles en anglès com a MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) estableix una sèrie de mesures que estàn provocant canvis substancials en la regulació dels mercats financers de la Unió Europea.

Els objectius principals d'aquesta Directiva són:

  • Millorar les mesures de protecció dels inversors
  • Modernitzar els mercats financers
  • Adaptar les empreses que presten serveis d'inversió a les noves exigències de solvència i funcionament
  • Millorar la potestat de la Comisión Nacional del Mercado de Valores

La transposició de l'esmentada Directiva a la legislació espanyola es plasma en la llei 47/2007, de 19 de desembre, per la qual es modifica la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del Mercat de Valors.

L'adaptació de la Banca March a l'esmentada legislació ha comportat un esforç per part de tots els seus membres amb el objectiu de facilitar als seus clients els instruments que els permetin disposar de l'adequat nivell de seguretat en les seves inversions.

Per garantir l'esmentada premissa, Banca March ha optat per assignar als seus clients el màxim grau de protecció, classificant-los com a clients minoristes, la figura que brinda el major nivell de protecció al client.

Per conèixer més detalls dels avantatges que li suposa l'aplicació de la MiFID, li oferim la Guia d'Informació General, elaborada per Banca March i la Guia Informativa, publicada per la CNMV.

Són incentius els honoraris, les comissions o els beneficis no monetaris que Banca March, S. A., paga a tercers o rep d’aquests relacionats amb la prestació d’un servei d’inversió als seus clients. Amb l’objectiu de garantir que els incentius que es paguen a tercers o es reben d’aquests compleixin estrictament l’obligació legal d’actuar amb diligència i transparència i en interès dels clients, Banca March ha establert una Política d’incentius, els aspectes principals de la qual es poden consultar a la Guia MiFID d’informació general (vegeu el resum del quadre d’incentius).

Abans de prendre cap decisió d’inversió sobre instruments financers, és important tenir en compte el conjunt de característiques i riscos associats a la tipologia d’instrument financer que es vulgui contractar. En aquest sentit, posem a la vostra disposició un document en què es recullen les característiques i els riscos fonamentals dels principals instruments financers anomenat “CARACTERÍSTIQUES I RISCOS DE LA GAMMA DE PRODUCTES DE BANCA MARCH, S. A.”. Us recomanem que llegiu atentament aquest document, i també qualsevol altre que se us entregui abans de contractar un determinat instrument financer.

Banca March, S.A. ha aprovat una POLÍTICA D'EXECUCIÓ D'ORDRES a la qual es defineix la importància atribuïda al preu, als costos, a la rapidesa i probabilitat en l'execució i liquidació, al volum, a la naturalesa de l'operació i a qualsevol altre element que pugui ser rellevant per a la millor execució possible de l'ordre. Així mateix, MiFID II exigeix a les entitats que resumeixin i publiquin amb periodicitat anual, per a cada classe d’instrument financer, els principals centres d’execució i/o intermediaris emprats per a l’execució d’ordres de clients, així com la informació sobre la qualitat de l’execució obtinguda. En el següent enllaç trobarà l’INFORME DELS PRINCIPALS CENTRES D’EXECUCIÓ I INTERMEDIARIS I LA QUALITAT DE L’EXECUCIÓ OBTINGUDA DE BANCA MARCH, S.A.

Fi del contingut principal