Saltar navegació. Anar directament al contingut principal (Tecla d'accés S)

Secció d'utilitats

Accés a clients

Faci's client

Fi de la secció d'utilitats

Comença el contingut principal

Alineació d’interessos

Coinversió per més de 1.000M€ en productes d’inversions alternatives líquides. Torrenova: Més de 20 anys de rendibilitat.

Relació a llarg termini

Un dels nivells de solvència més alts d’Europa: 16,14%. Propietat 100% familiar no subjecta a les urgències de les entitats cotitzades.

Excel·lència en l’assessorament

Els clients valoren els nostres gestors amb una mitjana del 8,9. La satisfacció dels nostres clients supera en 3,7 vegades la mitjana del sector.

VEHICLE D'INVERSIÓ DESTACAT

Anàlisi de les estratègies d'inversió

Santiago Montero, Responsable de Multigestió de March A.M.,fa un anàlisi a aquest vídeo sobre les estratègies d'inversió dels Fons Perfilats i la seva perspectiva per aquest 2020. Després de destacar que el 2019 va tancar amb uns retors per a tots els actius, recuperats i millorats respecte al 2018. Els mercats d'accions van experimentar un final d'any molt positiu davant l'expectativa d'una treva a la Guerra Comercial. El 2020 ha començat amb xifres alentadores respecte als resultats empresarials. Tot i així, l'inici de l'any ha vingut acompanyat del Coronavirus i la declaració d'alerta internacional davant la seva expansió, la incertesa que això porta associada ha pesat sobre els mercats amb caigudes a les principals borses. No obstant, aquests efectes a l'economía solen ser temporals i els mercats s'aniran recuperant així com la incertesa finalitzi.

Per què som diferents?

Conegui’ns

¿Qui és el responsable del tractament de les dades personals dels clients de Banca March, SA?

El responsable del tractament de dades de caràcter personal és Banca March, SA (d'ara endavant “Banca March”), amb CIF A-07004021 i amb domicili social a l'avinguda d'Alexandre Rosselló 8, Palma de Mallorca, Illes Balears (Espanya).

¿Quin tipus de dades personals pot arribar a tractar Banca March dels seus clients?

Durant la relació amb els seus clients, Banca March pot arribar a tractar alguna de les següents tipologies de dades personals:

 • Dades identificatives i de contacte (així com adreces postals i electròniques).
 • Codis o claus d'identificació per a l'accés i l'operativa dins dels canals de Banca a Distància que ofereix Banca March.
 • Dades sobre la signatura dels seus clients (així com la signatura digitalitzada).
 • Dades sociodemogràfiques, com ara:
  - Nacionalitat.
  - Dades de caràcter tributari.
  - Dades de situació familiar.
  - Informació laboral.
  - Informació professional i acadèmica.
 • Dades econòmiques i de solvència patrimonial.
 • Dades derivades de l'operativa efectuada, com ara:
  - Dades relatives a la contractació de serveis o productes concrets, com les dades bancàries, financeres i transaccionals.
  - Detalls del compte bancari o de valors, número de targeta de crèdit, transferències d'efectiu, actius disponibles, perfil inversor i patrons de despeses.
  - Dades relacionades amb les seves preferències de consum.
  - Dades de pagaments amb targetes i, en concret, de localització sobre ubicacions de retirades d'efectiu i de pagaments efectuats.
  - Dades de reclamacions o de procediments judicials.
  - Dades obtingudes amb motiu de les obligacions derivades de la normativa de prevenció de blanqueig de capitals.
  - Dades de converses telefòniques.
  - Videovigilància.
 •  D'altra banda, Banca March pot arribar a tractar dades indirectament; és a dir, serà el client qui ens arribi a facilitar dades de tercers, com ara:
  - Avaladors o d'altres garants.
  -  Autoritzats.
  - Familiars.
  - Menors dels quals el client exerceixi la representació.
  - Titulars reals i accionistes de companyies.
  - Empleats d'entitats legals.
  - Beneficiaris finals de transaccions.
  - Usufructuaris i propietaris.

  Banca March podrà sol·licitar les dades detallades durant la relació contractual. En funció del producte o servei que es contracti, s'hauran d'aportar amb caràcter obligatori per tramitar la sol·licitud corresponent. El que s'ha esmentat s'entén sense perjudici de qualssevol altres dades que pugui sol·licitar Banca March de conformitat amb la normativa aplicable en el moment de gestionar aquesta sol·licitud i la negativa a proporcionar-les podria suposar la impossibilitat de contractar determinats productes. D'ara endavant farem referència conjuntament a les dades detallades com a “dades personals”.

¿Com obté Banca March les dades personals dels seus clients?

Totes les dades personals que Banca March tracta dels seus clients són aquelles dades que s'han facilitat per mitjà dels documents d'obtenció de dades de Banca March, així com les dades que s'han lliurat amb motiu de la formalització de la contractació d'un producte o servei, ja sigui per mitjà del lloc web, el call center o les diverses oficines de Banca March.

Així mateix, Banca March pot obtenir dades personals mitjançant:

 • Registres públics.
 • Butlletins oficials.
 • Entitats que faciliten informació sobre solvència i morositat.
 • Xarxes socials i internet.
 • Agències de prevenció del frau.
 • Bases de dades amb finalitats de prevenció de blanqueig de capitals.
 • L'Agència Tributària.
 • La Tresoreria General de la Seguretat Social. .

¿Amb quina finalitat i per quin motiu tracta Banca March les dades personals dels seus clients?

Banca March tracta les dades personals dels seus clients com a conseqüència dels punts següents:

 • L'execució del contracte que manté amb el client:

- Per gestionar la sol·licitud d'un interessat en la contractació de productes i serveis de Banca March o de tercers quan es contractin mitjançant Banca March i mantenir la relació contractual. En el cas de la contractació de productes de tercers, Banca March comunicarà les dades personals del client que siguin necessàries per a la societat els productes i/o serveis de la qual comercialitzi Banca March amb l'objectiu de simplificar-ne i agilitzar-ne la contractació.

- Per gestionar les possibles queixes, reclamacions i suggeriments que puguin formular els clients en l'àmbit d'execució del contracte subscrit entre el client i Banca March.

De la mateixa manera, Banca March tractarà totes les dades derivades tant de reclamacions extrajudicials com judicials i farà tots els tràmits que puguin caldre per tal de complir aquests requeriments.

- Per efectuar taxacions de béns sobre els quals el client decideixi constituir un dret real, com ara la hipoteca, o pretenent fer-ne ús en altres operatives, com ara la constitució d'un aval.

 • El compliment d'una obligació legal:

- Per avaluar la solvència i el risc de crèdit de l'interessat. Per tal de poder analitzar el risc de l'interessat i, si escau, avaluar la viabilitat de la contractació del producte o la necessitat de condicionar-ne la vigència a la constitució d'una garantia de pagament, Banca March tractarà la informació que aquest faciliti i la que obtingui de la consulta de fitxers interns, així com fitxers de tercers de solvència patrimonial o bé consultant la Central d'Informació de Riscos del Banc d'Espanya (CIRBE). A partir d'aquestes consultes, Banca March podrà classificar internament els seus clients en funció del risc i adoptar decisions amb efectes jurídics o que l'afectin, de manera que es pugui produir, com a conseqüència d'això, la no contractació del producte que sol·liciti el client o condicionar-ne la vigència a la constitució d'una garantia de pagament, tot això d'acord amb el risc que estimi Banca March i amb la qualificació creditícia que resulti de l'anàlisi de la informació obtinguda.

- En el marc de la lluita contra el finançament del terrorisme i formes greus de delinqüència organitzada i la prevenció del blanqueig de capitals, per dur a terme tasques d'identificació formal i real dels intervinents o sol·licitants de productes que ofereix Banca March, així com d'identificació de l'activitat professional o empresarial.

- Respecte de les obligacions derivades de la norma de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, Banca March pot:

(i) compartir aquesta informació amb la resta de les entitats del Grup Banca March o amb societats participades;

(ii) comunicar determinades operacions al Servei Executiu de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries (SEPBLAC);

(iii) obtenir informació de les entitats de crèdit i d'altres proveïdors de serveis de pagament; i

(iv) efectuar comunicacions periòdiques al Fitxer de Titularitats Financeres.

- Per elaborar determinats informes a autoritats bancàries reguladores, com ara el Banc d'Espanya, el Banc Central Europeu o l'Autoritat Bancària Europea.

- Amb motiu del compliment de la normativa europea relativa als Mercats d'Instruments Financers (que normalment s'anomena “MiFID”), Banca March podrà tractar dades personals obtingudes per mitjà de l'enregistrament de trucades.

- Per complir la normativa internacional d'intercanvi d'informació en matèria financera entre les administracions tributàries.

- Amb l'objectiu de complir la normativa de seguretat privada, Banca March duu a terme tasques de videovigilància a les seves oficines.

 • L'interès legítim de Banca March:

Les activitats següents es duen a terme d'acord amb l'interès legítim de Banca March, després d'haver fet una anàlisi minuciosa d'aquests tractaments de dades i d'haver verificat amb aquesta anàlisi que els drets dels clients en matèria de protecció de dades no s'han vist vulnerats:

- Compartir dades personals de clients amb la resta de les empreses del Grup Banca March o amb les seves participades, terceres companyies o bé amb sistemes comuns sobre l'intercanvi de conductes fraudulentes exclusivament amb objectius relacionats amb la prevenció del frau.

- Actualitzar dades personals, ja sigui amb fonts pròpies (bases de dades relatives a clients) o per mitjà de dades que l'interessat hagi fet públics manifestament o d'altres fonts públiques (registres oficials, llistats professionals, etc.).

- Amb finalitats purament administratives, d'identificació, comptabilització, execució d'auditories internes, gestió i direcció de reclamacions o valoracions internes de negoci, Banca March podrà compartir les dades dels seus clients amb la resta de les entitats del Grup Banca March o amb les seves participades.

- Amb la finalitat de poder verificar la qualitat dels serveis, de les comunicacions, dels procediments, del tracte rebut i dels productes oferts o que pugui oferir, Banca March farà enquestes de satisfacció als seus clients.

- Per enregistrar trucades amb els seus clients per tal de poder acreditar el contingut de diverses gestions o sol·licituds remeses d'acord amb el contracte subscrit o bé, de vegades, per poder valorar o controlar la qualitat dels serveis prestats. Es comunicarà al client que la trucada quedarà enregistrada, tot i que podrà oposar-se a l'enregistrament.

- Efectuar comunicacions promocionals sobre productes i serveis de Banca March tant per via ordinària (correu postal i telèfon) com per via electrònica (correu electrònic, SMS, missatgeria instantània, aplicació…). Per poder remetre ofertes personalitzades sobre productes i serveis propis, Banca March pot fer una anàlisi mitjançant la tècnica scoring o de puntuació del client segons el seu risc creditici. Per fer-ho, farà servir les dades facilitades pel client i les dades generades en la relació amb Banca March (amb informació obtinguda de bases de dades internes, del comportament històric en les operacions que hagi pogut subscriure en el passat, d'interessos comercials facilitats pel client en fer ús del servei o de la participació en enquestes, així com la informació identificada o estimada per Banca March segons el risc de crèdit que mostri el client en la seva relació contractual).

 • El consentiment exprés del client:

Banca March efectua els següents tractaments de dades personals tan sols quan té el consentiment exprés del client per fer-ho:

- Sol·licitar a la Tresoreria General de la Seguretat Social informació sobre la seva activitat professional o empresarial amb l'única finalitat de poder verificar la informació relativa a les activitats econòmiques i professionals del client, necessària per tramitar la contractació sol·licitada pel client. En cas que el client no consenti que Banca March porti a terme aquesta tasca de sol·licitud, el client li haurà de lliurar la informació necessària per poder identificar les seves activitats professionals o empresarials.

- Efectuar comunicacions promocionals tant per via ordinària (correu postal i telèfon) com per via electrònica (correu electrònic, SMS, missatgeria instantània, aplicació…) de productes i serveis de les entitats del Grup Banca March i de les seves participades, com ara les assegurances, els immobles, etc. Per poder remetre ofertes personalitzades sobre productes i serveis, Banca March pot fer una anàlisi mitjançant la tècnica scoring o de puntuació del client segons el seu risc creditici. Per fer-ho, farà servir les dades facilitades pel client, les dades generades en la relació amb el Banc (per exemple, transaccions) i les dades obtingudes de fonts externes. Banca March podrà completar les dades de clients amb informació obtinguda de bases de dades internes, del comportament històric (per exemple, transaccions) en les operacions que hagi pogut subscriure en el passat, d'interessos comercials facilitats pel client en fer ús del servei o de la participació en enquestes, així com amb la informació identificada o estimada per Banca March segons el risc de crèdit que mostri el client en la seva relació contractual. Així mateix, amb aquestes finalitats, Banca March podrà utilitzar altres fonts (de terceres companyies, fitxers de solvència, internet, etc.) o interaccions que faci l'interessat amb Banca March (dades de navegació, de galetes…), així com elaborar perfils, fins i tot mitjançant tècniques automàtiques, amb la finalitat de personalitzar de manera detallada l'oferta de productes concrets.

- Cedir dades personals de clients a la resta de les entitats del Grup Banca March, de les seves participades o entitats col·laboradores (principalment entitats asseguradores) per tal que aquestes li puguin remetre comunicacions comercials personalitzades, tant per via ordinària (correu postal i telèfon) com per via electrònica (correu electrònic, SMS, missatgeria instantània, aplicació…).

- Digitalitzar l'escriptura o signatura mitjançant els dispositius o tauletes disponibles a les oficines de Banca March perquè el client porti a terme operacions, sol·licituds, instruccions, contractes, ordres, declaracions o documents de tota mena la subscripció dels quals amb aquests dispositius necessiti el tractament i la conservació de les dades biomètriques del client obtingudes per mitjà de la digitalització de la signatura i el registre d'aquestes dades amb la finalitat de poder acreditar la identitat del signatari i l'autenticitat de la documentació o operació subscrita.

- Obtenir informació de tercers relativa a garants (fiadors, avaladors, etc.) o tercers afectats (beneficiaris, familiars, etc.) quan sigui necessària pel contracte subscrit pel client, qui haurà de declarar de manera expressa que la informació de tercers comunicada és veraç i s'ajusta a la realitat, que ha informat sobre la comunicació de les seves dades i que n'ha obtingut el consentiment per comunicar la seva informació personal en el procés corresponent.

- Tractar dades personals de menors contractants de productes o afectats per contractes subscrits pel client (per exemple, autoritzats) tan sols quan es disposi de l'autorització pertinent signada del representant legal (mare/pare/tutor).

- Tractar-ne les dades un cop conclosa la relació contractual amb la finalitat d'oferir condicions per intentar que continuï a Banca March. Amb aquesta finalitat, Banca March s'hi podrà posar en contacte tant per via ordinària com per via electrònica.

¿Com obté Banca March el consentiment exprés del client?

Amb els següents mitjans:

 • Caselles específiques dels formularis en línia o dels formularis en format físic.
 • Trucades telefòniques.
 • Signatura digitalitzada com a mitjà acreditatiu de la voluntat manifestada pel client.

¿Durant quant de temps en conserva Banca March les dades?

Les dades personals a les quals es tingui accés es tractaran mentre es mantingui la relació contractual. En aquest sentit, hi ha determinades normes que obliguen Banca March a conservar la documentació durant un període de temps. Banca March, d'acord amb l'obligació derivada de la Llei de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme, conservarà les dades personals durant un termini de 10 anys a partir de la fi de la relació de negocis.

¿Qui poden ser els destinataris de les dades personals?

Banca March comunica les dades dels seus clients a:

 • Organismes i institucions públiques de l'Administració General de l'Estat, de les Administracions Autonòmiques i Locals, així com els Òrgans Jurisdiccionals als quals estigui legalment obligat a facilitar-los.
 • Autoritats tributàries, tant nacionals com internacionals.
 • Organismes supervisors del sector financer, d'acord amb el compliment d'obligacions legals. En els casos de contractació de vehicles d'inversió col·lectiva o fons i plans de pensions, es remetran les dades a la Societat Gestora d'Institucions d'Inversió Col·lectiva de Banca March.
 • En els casos de traspassos, contractació d'altres productes que implica la comunicació amb una tercera entitat, es remetran les dades a aquesta entitat en funció de la sol·licitud del client.
 •  Fitxers comuns de solvència o risc creditici (fitxers comuns d'incompliment d'obligacions dineràries i de la Central d'Informació de Riscos del Banc d'Espanya).
 • Amb finalitats administratives i per evitar conductes fraudulentes, es podran remetre dades de clients a les diverses empreses del Grup Banca March, així com a terceres companyies o sistemes d'informació centralitzats.
 • Amb el seu consentiment, a les diverses empreses del Grup Banca March, participades i tercers col·laboradors (principalment entitats asseguradores).
 • Compradors o inversors potencials.
 • Tercers proveïdors de serveis que poden accedir a dades personals dels clients amb motiu de la prestació dels seus serveis, com ara advocats, procuradors, serveis de consultoria, assessoria, desenvolupament i manteniment informàtics, seguretat física, videovigilància de serveis administratius i destrucció de documentació, entre d'altres. Banca March fa una selecció prèvia d'aquests proveïdors a partir de criteris de compliment en matèria de protecció de dades, hi té subscrits contractes en la matèria i controla que compleixin les seves obligacions en la matèria

¿Com es poden exercir els drets en matèria de protecció de dades?

El client podrà exercir els drets d'accés, rectificació i supressió de dades, així com sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades personals, oposar-s'hi o sol·licitar la portabilitat de les seves dades al Servei d'Atenció al Client de Banca March.

¿A qui es pot adreçar el client en cas d'una reclamació de protecció de dades?

El client que consideri que s'han vulnerat els seus drets en matèria de protecció de dades o que tingui qualsevol reclamació relativa a la seva informació personal es pot adreçar al Delegat de Protecció de Dades de Banca March per mitjà de l'adreça electrònica dpo@bancamarch.es. En qualsevol cas, els interessats poden adreçar-se sempre que vulguin a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, autoritat de control en matèria de protecció de dades: https://www.agpd.es. C/ Jorge Juan, 6, 28001, Madrid. Telèfons: 901.100.099/91.266.35.17.

ANNEX I: ENTITATS QUE FORMEN EL GRUP BANCA MARCH

El Grup Banca March s'estructura en funció de les dues activitats que porta a terme. D'una banda, l'activitat bancària, complementada amb els negocis d'assegurances i de gestió d'institucions d'inversió col·lectiva; i de l'altra, l'activitat inversora, dedicada a la inversió en participacions industrials.

Des del 1926, Banca March, SA, líder del Grup, duu a terme l'activitat bancària.

En matèria d'assegurances, formen part del Grup March JLT Correduría de Seguros, SA, i March Vida, SA de Seguros y Reaseguros. Les encarregades de la gestió d'institucions d'inversió col·lectiva són March Asset Management, S.G.I.I.C., SA, i March Gestión de Pensiones, S.G.F.P., SA.

A més a més, Banca March, SA, és titular del 100 % de les accions de Banco Inversis, SA, societat referent en el sistema financer espanyol, especialitzada en la prestació de serveis d'inversió relacionats amb l'execució, la custòdia i la liquidació de valors (així com de fons d'inversió), l'administració i la dipositaria d'institucions d'inversió col·lectiva i fons de pensions, així com en la distribució de fons d'inversió de les principals gestores internacionals mitjançant la seva plataforma de fons.

Fi del contingut principal