Tauler d'Anuncis

Comença el contingut principal

Préstecs hipotecaris

De conformitat amb el que disposa l'Ordre EHA/2899/2011, de 28 d'octubre, de transparència i protecció del client de serveis bancaris, posem a la vostra disposició en aquesta oficina la guia d'accés al préstec hipotecari.

Aquells consumidors que vulguin formalitzar un préstec hipotecari sobre un habitatge a la Comunitat Autònoma d'Andalusia tenen dret que se'ls lliuri un índex de documentació d'entrega preceptiva (IDEP) en el qual es relacionin tots els documents que se'ls han de subministrar de manera obligatòria fins a la formalització. Decret llei 5/2019, de 17 de desembre, pel qual es modifica la Llei 3/2016, de 9 de juny, per a la protecció dels drets de les persones consumidores i usuàries en la contractació de préstecs i crèdits hipotecaris sobre l'habitatge (BOJA núm. 247 del 2019).

En referència al RDL 1/2017, us informem que tenim a disposició del públic el procediment de reclamació prèvia i devolució de clàusula terra previst en la norma esmentada així com el corresponent formulari de reclamació.

Banca March, SA està adherida al "Codi de bones pràctiques per a la reestructuració viable dels deutes amb garantia hipotecària sobre l'habitatge habitual", aprovat pel Reial decret llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos. Això no obstant, d'acord amb el que disposa l'acord del Consell de Ministres de l'11 de maig del 2021, Banca March comunica als seus clients que ha acordat no adherir-se al Codi de bones pràctiques per al marc de renegociació per a clients amb finançament avalat previst en el Reial decret llei 5/2021, de 12 de març.

En virtut del RDL 19/2022 posem a la vostra disposició la Guia d'eines per al deutor hipotecari en dificultats.

Tipus d'interès, comissions i tarifes

En compliment del que disposa la norma 7 de la Circular 2/2019, de 29 de març, del Banc d'Espanya, sobre els requisits del document informatiu de les comissions i de l'estat de les comissions, i llocs web de comparació de comptes de pagament, posem a la vostra disposició la informació relativa a les comissions, les despeses i els interessos aplicats als diferents comptes de pagament oferts a través del document informatiu de les comissions i de la llista dels serveis més representatius associats a un compte de pagament.

Serveis de pagament

En compliment del que disposa la norma 7 de la Circular 2/2019, de 29 de març, del Banc d'Espanya, sobre els requisits del document informatiu de les comissions i de l'estat de les comissions, i llocs web de comparació de comptes de pagament, posem a la vostra disposició en aquesta oficina la llista dels serveis més representatius associats a un compte de pagament i els Documents Informatius de Comissions d'aquells comptes de pagament que oferim al públic en general.

En virtut de l'Ordre ECE/1263/2019, de 26 de desembre, sobre transparència de les condicions i requisits d'informació aplicables als serveis de pagament, posem a la vostra disposició informació perquè pugueu conèixer els vostres drets i obligacions principals a l'hora de realitzar pagaments. Podeu visualitzar el fullet "Els vostres drets en fer pagaments a Europa" fent clic aquí.

Compte de pagament bàsic i trasllat de compte de pagament

Banca March, SA posa a la vostra disposició la informació necessària sobre la contractació del compte de pagament bàsic, els seus serveis mínims, condicions i comissions aplicables o amb règim gratuït per a les persones que es trobin en situació de vulnerabilitat o risc d'exclusió financera, així com la informació necessària per a sol·licitar el trasllat de compte de pagament, de conformitat amb el Reial Decret Llei 19/2017, de 24 de novembre, sobre comptes de pagament bàsics, trasllat de comptes de pagament i comparabilitat de comissions; el Reial Decret 164/2019, de 22 de març, pel qual s'estableix un règim gratuït de comptes de pagament bàsics en benefici de persones en situació de vulnerabilitat o amb risc d'exclusió financera; i l'Ordre ECE/228/2019.

Fons de Garantia de Dipòsits

Als efectes del Reial decret 2606/1996, de 20 de desembre, sobre fons de garantia de dipòsits en entitats de crèdit, i la seva modificació posterior a través del Reial decret 1012/2015, de 6 de novembre, us informem que Banca March, SA està adscrit al Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit situat a C/ José Ortega y Gasset, 22 - 5ª planta, 28006 Madrid, adreça electrònica: fogade@fgd.es, web: www.fgd.es, telèfon: +34 91 431 66 45.

Els dipòsits dineraris garantits tenen com a límit 100.000 euros per dipositant i, independentment del límit anterior, fins a un màxim de 100.000 euros pels dipòsits en valors i instruments financers garantits i confiats a l'entitat. Aquests límits són aplicables en ambdós casos a la persona natural o jurídica, independentment del nombre i la classe de dipòsits d'efectiu garantits o dels valors i instruments financers garantits en què figuri com a titular, respectivament, tot això en els termes de l'article 4 i concordants del Reial decret esmentat. Per a més informació premeu aquí.

Taxes de descompte i intercanvi

En compliment del que disposa l'article 13 de la Llei 18/2014, i de les Circulars 1/2015 de 24 de març i 1/2016 de 29 de gener que la desenvolupen, posem aquí a la vostra disposició la informació trimestral de les taxes de descompte i d’intercanvi.

Final del contingut principal

.