Saltar navegació. Anar directament al contingut principal

Tauler d'anuncis

Comença el contingut principal

Préstecs hipotecaris

De conformitat amb el que disposa l'Ordre EHA/2899/2011, de 28 d'octubre, de transparència i protecció del client de serveis bancaris, posem a la vostra disposició en aquesta oficina la guia d'accés al préstec hipotecari.

Aquells consumidors que vulguin formalitzar un préstec hipotecari sobre un habitatge a la Comunitat Autònoma d'Andalusia tenen dret que se'ls lliuri un índex de documentació d'entrega preceptiva (IDEP) en el qual es relacionin tots els documents que se'ls han de subministrar de manera obligatòria fins a la formalització. Decret llei 5/2019, de 17 de desembre, pel qual es modifica la Llei 3/2016, de 9 de juny, per a la protecció dels drets de les persones consumidores i usuàries en la contractació de préstecs i crèdits hipotecaris sobre l'habitatge (BOJA núm. 247 del 2019).

En referència a l'RDL 1/2017, us informem que tenim a disposició del públic el procediment de reclamació prèvia i devolució de clàusula terra previst en la norma esmentada.

Serveis de pagament

En compliment del que disposa la norma 7 de la Circular 2/2019, de 29 de març, del Banc d'Espanya, sobre els requisits del document informatiu de les comissions i de l'estat de les comissions, i llocs web de comparació de comptes de pagament, posem a la vostra disposició la informació relativa a les comissions, les despeses i els interessos aplicats als diferents comptes de pagament oferts a través del document informatiu de les comissions i de la llista dels serveis més representatius associats a un compte de pagament. Podeu sol·licitar en aquesta oficina qualsevol d'aquests documents.

 • Annex 1: Informació trimestral sobre comissions i tipus practicats o oferts de manera més habitual en les operacions més freqüents amb els perfils de clients més comuns que siguin persones físiques.
 • Tipus mínims de compra i màxims de venda en la compravenda de divises i bitllets estrangers contra l'euro.
 • Annex 2: Tipus d'interès i comissions per a descoberts tàcits en comptes de dipòsit i excedits tàcits en comptes de crèdit.
 • Fullet informatiu de tarifes màximes en operacions i serveis del mercat de valors.

En compliment del que disposa la norma 7 de la Circular 2/2019, de 29 de març, del Banc d'Espanya, sobre els requisits del document informatiu de les comissions i de l'estat de les comissions, i llocs web de comparació de comptes de pagament, posem a la vostra disposició la informació relativa a les comissions, les despeses i els interessos aplicats als diferents comptes de pagament oferts a través del document informatiu de les comissions i de la llista dels serveis més representatius associats a un compte de pagament. Podeu sol·licitar en aquesta oficina qualsevol d'aquests documents.

En virtut de l'Ordre ECE/1263/2019, de 26 de desembre, sobre transparència de les condicions i requisits d'informació aplicables als serveis de pagament, posem a la vostra disposició informació perquè pugueu conèixer els vostres drets i obligacions principals a l'hora de realitzar pagaments. Podeu sol·licitar el fullet "Els vostres drets en fer pagaments a Europa" en aquesta oficina.

En consideració al que disposa la Circular 7/2011, de 12 de desembre, de la CNMV, sobre fullet informatiu de tarifes i contingut dels contractes tipus, posem a la vostra disposició els contractes següents: el contracte regulador de la prestació de serveis d'inversió i auxiliars, l'annex d'assessorament recurrent, l'annex de dipòsit i administració de títols i valors, l'annex de gestió discrecional i individualitzada de carteres i l'annex d'assessorament puntual; perquè pugueu conèixer de manera detallada quines són les condicions sobre les quals es presten els serveis d'inversió per part de Banca March. Podeu visualitzar els contractes a l'enllaç següent: www.bancamarch.es/ca/mifd/.

Compte de pagament bàsic i trasllat de compte de pagament

Banca March, SA posa a disposició a tots els seus establiments, així com al lloc web www.bancamarch.es, la informació necessària sobre la contractació del compte de pagament bàsic, els seus serveis mínims, condicions i comissions aplicables o amb règim gratuït per a les persones que es trobin en situació de vulnerabilitat o risc d'exclusió financera, així com el formulari de sol·licitud de trasllat de compte de pagament, de conformitat amb el Reial decret llei 19/2017, de 24 de novembre, sobre comptes de pagament bàsics, trasllat de comptes de pagament i comparabilitat de comissions; el Reial decret 164/2019, de 22 de març, pel qual s'estableix un règim gratuït de comptes de pagament bàsics en benefici de persones en situació de vulnerabilitat o amb risc d'exclusió financera; i l'Ordre ECE/228/2019.

Informació general

Banca March, SA està adherida al "Codi de bones pràctiques per a la reestructuració viable dels deutes amb garantia hipotecària sobre l'habitatge habitual", aprovat pel Reial decret llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos. Això no obstant, d'acord amb el que disposa l'acord del Consell de Ministres de l'11 de maig del 2021, Banca March comunica als seus clients que ha acordat no adherir-se al Codi de bones pràctiques per al marc de renegociació per a clients amb finançament avalat previst en el Reial decret llei 5/2021, de 12 de març. Als efectes del Reial decret 2606/1996, de 20 de desembre, sobre fons de garantia de dipòsits en entitats de crèdit, i la seva modificació posterior a través del Reial decret 1012/2015, de 6 de novembre, us informem que Banca March, SA està adscrit al Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit situat a C/ José Ortega y Gasset, 22 - 5ª planta, 28006 Madrid, adreça electrònica: fogade@fgd.es, web: www.fgd.es, telèfon: +34 91 431 66 45.

Els dipòsits dineraris garantits tenen com a límit 100.000 euros per dipositant i, independentment del límit anterior, fins a un màxim de 100.000 euros pels dipòsits en valors i instruments financers garantits i confiats a l'entitat. Aquests límits són aplicables en ambdós casos a la persona natural o jurídica, independentment del nombre i la classe de dipòsits d'efectiu garantits o dels valors i instruments financers garantits en què figuri com a titular, respectivament, tot això en els termes de l'article 4 i concordants del Reial decret esmentat.

Atenció al client

Posem a la vostra disposició el telèfon d'atenció al consumidor al qual podreu sol·licitar qualsevol tipus d'informació sobre el bé o servei adquirit o contractat: (+34) 971 779 111. Horari d'atenció: dl.-dv. 8-22 h, ds. 9-15 h. Us podran atendre en castellà, català, anglès i alemany.

En compliment del que disposa l'article 9è de l'Ordre ECO/734/2004, d'11 de març, sobre els departaments i serveis d'atenció al client i el defensor del client de les entitats financeres (BOE núm. 72, del 24 de març), informem els clients que Banca March, SA té establert un Departament d'Atenció al Client i ha designat un Defensor del Client. Seguidament s'inclouen les dades del responsable del Departament d'Atenció al Client, així com les del Defensor del Client.

Departament d'Atenció al Client:
Dª María del Mar Mainzer Estarellas
Av. Alexandre Rosselló, 8. 07002 Palma de Mallorca
Tel.: 900 102 132. Fax: 971 779 323
Adreça electrònica: atencion_cliente@bancamarch.es

Defensor del Client:
D. José Luis Gómez-Dégano y Ceballos-Zuñiga
C/Raimundo Fernández Villaverde, 61. 8º Dcha.
28003 Madrid. Apdo. de Correos 14019, 28080 Madrid
Tel: 91 4295 661. Fax: 91 4292 319
Adreça electrònica: oficina@defensorcliente.es

Les queixes i reclamacions es tramitaran i resoldran en el termini de dos mesos des de la presentació, d'acord amb el que disposa el Reglament de defensa del client de Banca March, SA i de les entitats que integren el seu Grup. Els clients poden sol·licitar una còpia d'aquest Reglament a qualsevol de les oficines de Banca March, SA o bé consultar-lo a l'adreça d'Internet www.bancamarch.es.

Un cop esgotades les vies descrites anteriorment, el client podrà presentar la reclamació o queixa directament davant el Banc d'Espanya. La reclamació es podrà presentar de dues maneres:

 • Per via telemàtica:
  Per realitzar el tràmit electrònicament, caldrà que l'interessat tingui un certificat digital vàlid i acceptat pel Banc d'Espanya.
 • Per escrit:

  Caldrà fer-ho mitjançant el model oficial que el client podrà obtenir a l'adreça www.bde.es/clientebanca/quejas/reclamaciones.html i incloure-hi, com a mínim, les dades següents:
  • Identificació de l'interessat.
  • Entitat o entitats contra les quals es reclama i oficines implicades.
  • Motiu concret de la queixa o reclamació.
  • Acreditació del compliment del tràmit previ davant el Servei d'Atenció o el Defensor al Client de l'entitat.
  • Lloc, data i signatura original.
  • Fotocòpia de la documentació acreditativa dels fets reclamats.

El model es pot presentar directament en el Registre General del Banc d'Espanya o a qualsevol de les seves sucursals, o remetre'l per correu postal a C/ Alcalá, 48. 28014 Madrid.

Així mateix, el client podrà formular les reclamacions davant els organismes següents, als llocs web dels quals trobarà disponibles els fulls de reclamacions corresponents:

Oficina d'Atenció a l'Inversor de la Comissió Nacional del Mercat de Valors: C/ Edison 4, 28006 Madrid.  (www.cnmv.es/Portal/inversor/Reclamaciones.aspx)

Servei de Reclamacions de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions: Paseo de la Castellana 44, 28046  Madrid. (www.dgsfp.mineco.es/es/Consumidor/Reclamaciones/Paginas/InformacionProcedimiento.aspx)

Posem a la vostra disposició els fulls de reclamacions segons el model de la comunitat autònoma on s'ubica aquesta oficina.

En compliment del que disposa l'article 9è de l'Ordre ECO/734/2004, informem els clients que la normativa que regula la transparència de les operacions bancàries i la protecció del client de serveis financers es recull a l'enllaç següent: www.bancamarch.es/ca/informacio-legal/.

Protecció de dades

En matèria de protecció de dades, us recordem que podeu exercir els drets d'accés, rectificació i supressió de dades, així com sol·licitar que es limiti el tractament de les vostres dades personals, oposar-vos-hi o bé sol·licitar-ne la portabilitat, a través del Servei d'Atenció al Client de Banca March (atencion_cliente@bancamarch.es) i que podeu posar-vos en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades de Banca March a través de l'adreça electrònica: dpo@bancamarch.es. Sens perjudici d'això, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es). Per obtenir més informació sobre la protecció de les vostres dades personals, podeu consultar la informació ampliada sobre la Política de protecció de dades a www.bancamarch.es o sol·licitar-ne una còpia en paper a qualsevol de les nostres oficines.

Llegiu PDF complet Tauler d'anuncis.

Enllaços relacionats

Institucions d'inversió col·lectiva

Fullets informatius i informes periòdics

ESG

Integració dels riscos de sostenibilitat

Final del contingut principal