Protecció de dades

Informació bàsica sobre Protecció de Dades Personals:

Les vostres dades personals seran tractades per atendre i gestionar la vostra sol·licitud així com, en cas de resultar necessària, qualsevol acció en què aquesta pogués derivar amb independència de la seva naturalesa. El responsable del tractament serà Banca March, S.A. (d'ara endavant, el “Banc”), amb domicili social a Avinguda Alexandre Rosselló 8, Palma de Mallorca, Illes Balears, Espanya, tant si la vostra sol·licitud es refereix al Banc com si es refereix a qualsevol altra de les Entitats del Grup Banca March, S.A.

Obtenim les vostres dades personals principalment de la informació que ens heu facilitat, encara que també es podria recórrer a registres públics, butlletins oficials, etc. Aquestes dades seran emmagatzemades mentre sigui necessari per a la gestió de la present sol·licitud, sense perjudici de ser bloquejades en cas d'obligació legal o per a l'exercici i la defensa de reclamacions. Podran, així mateix, ser comunicades a organismes i institucions públiques en base al compliment d'obligacions legals, a les diferents empreses del Grup Banca March, participades i tercers col·laboradors, o a tercers proveïdors de serveis.

Podreu exercir els drets en relació a les vostres dades a través de  atencion_cliente@bancamarch.es

Així mateix, podreu contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de Banca March en la següent adreça electrònica: dpo@bancamarch.es

Per a més informació podeu consultar la nostra Política de Protecció de Dades:

Política de protecció de dades pdf

.