Protecció de dades

Comença el contingut principal

El responsable del tractament és la persona (física o jurídica) que determina les finalitats i els mitjans amb els quals es tracten les vostres dades de caràcter personal.

De manera general, aquesta condició serà assumida per Banca March, SA (d'ara endavant, "Banca March"), amb CIF A-07004021 i domicili social a l'avinguda d'Alexandre Rosselló 8, Palma, Illes Balears, Espanya, en la majoria dels tractaments de dades.

Això no obstant, com a conseqüència dels serveis prestats en el marc de la nostra relació amb els clients, es podran donar situacions en què, juntament amb Banca March, altres entitats (tercers proveïdors) actuïn com a responsables del tractament. Un exemple d'aquesta corresponsabilitat, entre d'altres, podria ser el cas de les empreses de missatgeria que decideixen els mitjans i les finalitats del tractament per poder prestar un servei determinat.

Al llarg de la relació amb els seus clients, Banca March pot arribar a tractar alguna de les tipologies següents de dades personals.

 • Dades d'identificació i de contacte (incloses adreces postals i electròniques).
 • Codis o claus d'identificació per a l'accés i l'operativa dins els canals de Banca a Distància oferts per Banca March.
 • Dades sobre la signatura dels seus clients (inclosa la signatura digitalitzada i l’empremta vocal).
 • Dades sociodemogràfiques, com ara:
  • Nacionalitat.
  • Dades de caràcter tributari.
  • Dades sobre la situació familiar.
  • Informació laboral.
  • Informació professional i acadèmica.
 • Dades econòmiques i de solvència patrimonial.
 • Dades derivades de l'operativa realitzada, com ara.
  • Dades relatives a la contractació de serveis o productes concrets, incloses les dades bancàries, financeres i transaccionals.
  • Detalls del compte bancari o de valors, número de targeta de crèdit, transferències d'efectiu, actius disponibles, perfil inversor i patrons de despeses.
  • Dades relacionades amb les preferències de consum.
  • Dades de pagaments amb targetes i, en concret, de localització sobre ubicacions de retirades d'efectiu i de pagaments realitzats.
  • Dades de reclamacions o de procediments judicials.
  • Dades obtingudes amb motiu de les obligacions derivades de la normativa de prevenció del blanqueig de capitals.
  • Dades de converses telefòniques.
  • Videovigilància.

D'altra banda, Banca March pot arribar a tractar dades indirectament. És a dir, serà el client qui ens faciliti dades de tercers. Pot ser el cas de:

 • Avaladors o altres garants.
 • Autoritzats.
 • Familiars.
 • Menors a qui representi el client.
 • Titulars reals i accionistes de companyies.
 • Empleats d'entitats legals.
 • Beneficiaris finals de transaccions.
 • Usufructuaris i propietaris.

Banca March podrà requerir les dades detallades al llarg de la relació contractual. En funció del producte o servei contractat, s'hauran d'aportar amb caràcter obligatori per tramitar la sol·licitud. L'anterior s'entén sens perjudici de qualssevol altres dades que Banca March pugui sol·licitar de conformitat amb la normativa aplicable en el moment de gestionar la sol·licitud, i la negativa a proporcionar-les podria suposar la impossibilitat de contractar determinats productes. D'ara endavant, ens referirem conjuntament a les dades detallades com "Dades Personals".

Informem que durant l’ús de l’aplicació mòbil es notificarà als clients la necessitat d’accedir a determinades característiques dels seu dispositiu mòbil per obtenir el consentiment determinat per a cadascuna de les funcionalitats associades al permís requerit. Amb la fi d’autoritzar i prevenir l’ús de l’aplicació amb caràcter fraudulent, el client haurà de facilitar unes dades personals mínimes per poder realitzar la verificació d’identitat a l’accés de l’aplicació. A continuació s’enumeren els permisos necessaris per poder operar amb la funcionalitat completa de l’aplicació mòbil: 

 • Accés als contactes de l’agenda del client per a notificar o realitzar moviments de diners a través de la funcionalitat Bizum a un contacte de l’agenda. Es mostrarà un missatge d’acceptació dels permisos necessaris per poder realitzar l’operativa associada. En cas contrari, el client no podrà seleccionar contactes de l’agenda del seu telèfon mòbil sinó que haurà d’introduir el destinatari manualment. 
 • Geolocalització del dispositiu del client per localitzar la seva posició en el mapa i oferir informació sobre els caixers automàtics més propers, així com per realitzar el seguiment de l’activitat de l’aplicació com a protecció contra accions fraudulentes d’accés o d’operativa i per al seu correcte funcionament. 
 • Dades biomètriques: Els permisos de la empremta dactilar, empremta vocal o reconeixement facial no queden emmagatzemats en els sistemes de Banca March i estan sempre subjectes al consentiment del client en els termes i condicions propis del sistema operatiu del fabricant del dispositiu.
 • Accés al micròfon, únicament perquè el client pugui realitzar l’enregistrament de la seva veu i la firma de determinades operacions per aquest mitjà si així ho desitja. Aquest accés no es farà servir en cap altre moment ni per cap altra finalitat. La gravació de la vostra veu tampoc serà compartida amb tercers aliens a Banca March i el seu emmagatzemat estarà subjecte al vostre consentiment com a client, a més que podreu sol·licitar la seva eliminació en qualsevol moment.
 • Registre i signatura per veu: Banca March ofereix als seus clients la possibilitat de validar operacions a través de la biometria de veu, com ara la signatura de transferències. La utilització d'aquest mètode de validació és sotmesa al consentiment previ, exprés i informat del client, el qual podrà revocar en qualsevol moment; i els registres de veu seran utilitzats i emmagatzemats amb l'exclusiu propòsit de facilitar la validació d'operacions a partir de l’empremta vocal, i no es podran utilitzar per a cap altre fi ni cedir-se a tercers aliens al servei. El client que vulgui donar-se d'alta o utilitzar el sistema de signatura per veu haurà de fer-ho des d'un dispositiu mòbil físic prèviament vinculat com a dispositiu de confiança, per a això haurà d'estar en possessió de la targeta de coordenades i de la clau d'un sol ús que serà enviada al telèfon mòbil que tingués informat a la nostra base de dades, a més de conèixer la clau d'accés a Banca a Distància o bé entrar a través de dades biomètriques com ara l’empremta dactilar o el reconeixement facial.Un cop vinculat el dispositiu de confiança, caldrà que el client registri la seva veu des d'aquest mateix dispositiu després de la lectura i acceptació de la present política de privacitat i prèvia concessió de permisos de l'aplicació al micròfon, gravant un patró de locució amb la seva veu que es proposarà en aquest procés per part de Banca March. Un cop registrada la seva veu com a mètode de signatura, sempre des del dispositiu de confiança i prèviament autenticat a la sessió de Banca a Distància mitjançant l’accés per clau o biometria, s'oferirà al client el patró biomètric de veu per signar determinades operacions. Això no obstant, la utilització d'aquest mètode de signatura serà sempre voluntària per al client, i a més tindrà l'opció de signar per un altre mètode de validació, que serà el proposat per Banca March, sense oferir-li la possibilitat d'escollir el mètode concret. El client tindrà en tot moment disponible la possibilitat de desactivar la veu o donar de baixa la veu com a mètode de signatura. Per això haurà d'acudir a la secció de “Perfil”, on trobarà l'accés a l'apartat de Seguretat. Desactivar la veu implicarà que Banca March no la sol·licitarà per signar operacions, mentre que donar-la de baixa suposarà esborrar la seva empremta vocal, de manera que no la podrà tornar a utilitzar, llevat que faci un nou procés de registre.
 • Lectura de sms: Per millorar l'experiència d'usuari, se us demanarà permís de lectura sobre els sms que Banca March envia per a la firma de certes operacions. D'aquesta manera, es podran emplenar automàticament els camps de textos que requereixin els codis continguts en aquests missatges. Banca March només accedirà a la lectura dels SMS amb l'única i exclusiva finalitat d'emplenar els textos que ho requereixin per a completar operacions financeres.

Banca March utilitzarà aquests permisos únicament amb l’objectiu de garantir la correcta execució de les funcionalitats descrites amb anterioritat i, en cap cas, per a una altra finalitat. Els permisos habilitats seran permanentment revocables per part del client, sempre que així ho desitgi, des dels ajustos de l’aplicació. 

El client que entengui que els seus drets en matèria de privacitat s'han vulnerat o tingui alguna queixa sobre la seva informació personal, es pot posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades de Banca March a través d'aquesta adreça de correu electrònic dpo@bancamarch.es.

Totes les Dades Personals que Banca March tracta dels seus clients són aquelles dades facilitades a través dels documents d'obtenció de dades de Banca March, així com les lliurades amb motiu de la formalització de la contractació d'un producte o servei, sia a través del web, del centre de trucades o de les diferents oficines de Banca March.

Així mateix, Banca March pot obtenir Dades Personals a través de:

 • Registres públics.
 • Butlletins oficials.
 • Entitats que faciliten informació sobre solvència i morositat.
 • Xarxes socials i Internet.
 • Agències de prevenció del frau.
 • Bases de dades amb finalitats de prevenció del blanqueig de capitals.
 • L'Agència Tributària.
 • La Tresoreria General de la Seguretat Social.

Banca March tracta les Dades Personals dels seus clients com a conseqüència de:

L'execució del contracte que manté amb el client:

 • Per gestionar la sol·licitud d'un interessat en la contractació de productes i serveis de Banca March o de tercers, quan es contractin a través de Banca March, i mantenir la relació contractual. En el cas de la contractació de productes de tercers, Banca March comunicarà les Dades Personals del client que siguin necessàries a la societat els productes o serveis de la qual comercialitzi Banca March, amb la finalitat de simplificar i agilitzar la contractació.
 • Per gestionar les possibles queixes, reclamacions i suggeriments que puguin formular els clients en l'àmbit de l'execució del contracte subscrit entre el client i Banca March.
 • De la mateixa manera, Banca March tractarà totes les dades derivades tant de reclamacions extrajudicials com judicials i realitzarà tots els tràmits que siguin necessaris per complir aquests requeriments.
 • Per a la realització de taxacions de béns sobre els quals el client decideixi constituir un dret real, com ara la hipoteca, o que vulgui utilitzar en altres operatives, com ara la constitució d'un aval.

En compliment d'una obligació legal:

 • Per avaluar la solvència i el risc de crèdit de l'interessat. Amb la finalitat d'analitzar el risc de l'interessat i, si escau, avaluar la viabilitat de la contractació del producte o la necessitat de condicionar-ne la vigència a la constitució d'una garantia de pagament, Banca March tractarà la informació que aquest li faciliti i la que obtingui de la consulta de fitxers interns, així com de fitxers de tercers de solvència patrimonial, o bé de la consulta a la Central d'Informació de Riscos del Banc d'Espanya (CIRBE). Sobre la base d'aquestes consultes, Banca March podrà classificar internament els clients en funció del risc i adoptar decisions amb efectes jurídics o que els afectin, i com a conseqüència es podrà produir la no contractació del producte que el client sol·liciti o se'n podrà condicionar la vigència a la constitució d'una garantia de pagament, tot això d'acord amb el risc estimat per part de Banca March i la qualificació creditícia que resulti de l'anàlisi de la informació obtinguda.
 • En el marc de la lluita contra el finançament del terrorisme i formes greus de delinqüència organitzada i la prevenció del blanqueig de capitals, per a la realització de tasques d'identificació formal i real d'aquells intervinents o sol·licitants de productes oferts per part de Banca March, així com d'identificació de l'activitat professional o empresarial.
 • En relació amb les obligacions derivades de la norma de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, Banca March pot:
  (i) compartir aquesta informació amb la resta de les entitats del Grup Banca March o societats participades,
  (ii) comunicar determinades operacions al Servei Executiu de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries (SEPBLAC),
  (iii) obtenir informació de les entitats de crèdit i altres proveïdors de serveis de pagament,
  (iv) realitzar comunicacions periòdiques al Fitxer de Titularitats Financere.
 • Per a la realització de determinats reports a autoritats bancàries reguladores com el Banc d'Espanya, el Banc Central Europeu o l'Autoritat Bancària Europea.
 • Amb motiu del compliment de la normativa europea relativa als mercats d'instruments financers (coneguda habitualment com MiFID), Banca March podrà tractar Dades Personals obtingudes a través de l'enregistrament de trucades.
 • Per complir la normativa internacional d'intercanvi d'informació en matèria financera entre les administracions tributàries.
 • Amb la finalitat de complir la normativa de seguretat privada, Banca March realitza labors de videovigilància a les seves oficines.
 • L'interès legítim de Banca March:

Les activitats següents són realitzades sobre la base de l'interès legítim de Banca March, havent portat a terme una anàlisi minuciosa d'aquests tractaments de dades i verificat amb aquesta anàlisi que els drets dels clients en matèria de protecció de dades no han estat vulnerats:

 • Compartir Dades Personals de clients amb la resta de les empreses del Grup Banca March o les seves participades, terceres companyies o bé a sistemes comuns sobre intercanvi de conductes fraudulentes, exclusivament per a finalitats relatives a la prevenció del frau.
 • Actualitzar Dades Personals, sia amb fonts pròpies (bases de dades relatives a clients) o a través de dades que l'interessat hagi fet públiques manifestament o altres fonts públiques (registres oficials, llistats professionals, etc.).
 • Per a finalitats purament administratives, d'identificació, comptabilització, realització d'auditories internes, gestió i direcció de reclamacions o valoracions internes de negoci, Banca March podrà compartir les dades dels clients a la resta d'entitats del Grup Banca March o les seves participades.
 • Amb la finalitat de verificar la qualitat dels serveis, de les comunicacions, dels procediments, del tracte rebut, així com dels productes oferts o que s'oferiran en el futur, Banca March realitzarà enquestes de satisfacció entre els clients.
 • Per enregistrar trucades amb els seus clients per tal de poder acreditar el contingut de diferents gestions o peticions remeses d'acord amb el contracte subscrit o bé, en ocasions, per valorar o controlar la qualitat dels serveis prestats. S'informarà al client que la trucada s'enregistrarà, i el client es podrà oposar a l'enregistrament.
 • Realitzar comunicacions promocionals sobre productes i serveis de Banca March tant per via ordinària (correu postal i telèfon) com electrònica (correu electrònic, SMS, missatgeria instantània, aplicació). Per remetre ofertes personalitzades sobre productes i serveis propis, Banca March pot realitzar una anàlisi mitjançant la tècnica de "scoring" o puntuació del client sobre la base del seu risc creditici, per a la qual cosa utilitzarà les dades facilitades pel client i les generades en la relació amb Banca March (amb informació obtinguda a través de bases de dades internes, comportament històric en les operacions que hagi subscrit en el passat, interessos comercials facilitats pel client en la utilització del servei o partint de la realització d'enquestes, així com la informació identificada o estimada per Banca March sobre la base del risc de crèdit que el client mostri en la relació contractual).
 • Elaborar perfils bàsics, fins i tot mitjançant tècniques automatitzades, amb la finalitat d'avaluar i determinar el grau de propensió respecte de productes concrets i personalitzar de manera detallada l'oferta de productes. Per a l'elaboració dels perfils bàsics comercials analitzarem les vostres preferències utilitzant les dades de la vostra relació amb Banca March, com ara dades d'identificació i de contacte, dades econòmiques i de solvència patrimonial, dades transaccionals, dades de productes i serveis contractats amb Banca March o comercialitzats per Banca March, dades sobre l'ús dels canals i serveis que Banca March posa a la vostra disposició, inclosa la informació de navegació que obtenim i dades de comportament digital obtingudes de plataformes i centrals de mitjans assignades a galetes o dispositius quan ens doneu el consentiment a través de la política de galetes al web i al mòbil. La utilització de l'interès legítim com a base d'aquest tractament rau en el fet que la finalitat del tractament és permetre que la publicitat tramesa als clients, en relació amb l'execució d'un contracte, sigui menys genèrica i més adequada a les seves preferències.

El consentiment exprés del client

Banca March realitza els tractaments de Dades Personals següents únicament quan té el consentiment exprés del client:

 • Sol·licitar a la Tresoreria General de la Seguretat Social informació sobre la seva activitat professional o empresarial, amb la finalitat exclusiva de verificar la informació relativa a les activitats econòmiques i professionals del client, necessària per tramitar la contractació sol·licitada. En cas que el client no consenti que Banca March realitzi aquesta sol·licitud, caldrà que li lliuri la informació necessària per a la identificació de les seves activitats professionals o empresarials.
 • Realitzar comunicacions promocionals tant per via ordinària (correu postal i telèfon) com electrònica (correu electrònic, SMS, missatgeria instantània, aplicació) de productes i serveis de les entitats del Grup Banca March i les seves participades, com poden ser les assegurances, immobles, etc. Per remetre ofertes personalitzades sobre productes i serveis, Banca March pot realitzar una anàlisi mitjançant la tècnica de "scoring" o puntuació del client sobre la base del seu risc creditici, per a la qual cosa utilitzarà les dades facilitades pel client, les generades en la relació amb el Banc (p. ex., transaccions) i les obtingudes de fonts externes. Banca March podrà completar les dades dels clients amb informació obtinguda a través de bases de dades internes, comportament històric (p. ex., transaccions) en les operacions que hagi subscrit en el passat, interessos comercials facilitats pel client en la utilització del servei o partint de la realització d'enquestes, així com la informació identificada o estimada per Banca March sobre la base del risc de crèdit que el client mostri en la relació contractual. Així mateix, Banca March podrà utilitzar per a aquestes finalitats altres fonts (de terceres companyies, fitxers de solvència, Internet, etc.) o bé interaccions que l'interessat realitzi amb Banca March (dades de navegació, galetes).
 • Cedir Dades Personals dels clients a la resta d'entitats del Grup Banca March, les seves participades o entitats col·laboradores (principalment, entitats asseguradores) amb la finalitat que aquestes puguin remetre'ls comunicacions comercials personalitzades, tant per via ordinària (correu postal i telèfon) com electrònica (correu electrònic, SMS, missatgeria instantània, aplicació).
 • Digitalitzar l'escriptura o signatura a través dels dispositius o tauletes disponibles a les oficines de Banca March per a la realització, per part del client, d'operacions, sol·licituds, instruccions, contractes, ordres, declaracions o documents de tota mena la subscripció dels quals a través d'aquests dispositius requereixi el tractament i la conservació de les dades biomètriques del client obtingudes mitjançant la digitalització de la signatura i el registre de les dades per poder acreditar la identitat del signant i l'autenticitat de la documentació o l'operació subscrita.
 • Obtenir informació de tercers relativa a garants (fiadors, avaladors, etc.) o tercers afectats (beneficiaris, familiars, etc.) quan sigui precisa pel contracte subscrit pel client. En aquest cas, el client haurà de declarar que la informació de tercers comunicada és veraç i s'ajusta a la realitat, així com que ha informat aquests tercers de la comunicació de les seves dades i n'ha obtingut el consentiment per comunicar la seva informació personal en el procés corresponent.
 • Tractar dades personals de menors contractants de productes o afectats per contractes subscrits pel client (p. ex. autoritzats), únicament quan es disposi de l'autorització pertinent del representant legal (pare/mare/tutor) signada.
 • Tractar les seves dades, un cop finalitzada la relació contractual, amb la finalitat d'oferir condicions per intentar assegurar la seva continuïtat amb Banca March. Amb aquesta finalitat, Banca March podrà posar-s'hi en contacte tant per mitjans ordinaris com electrònics.

A través dels mitjans següents:

 • Caselles específiques tant a través dels formularis en línia com en format físic.
 • Trucades de telèfon.
 • Signatura digitalitzada com a mitjà acreditatiu de la voluntat manifestada pel client.

Les Dades Personals a les quals tingui accés es tractaran mentre es mantingui la relació contractual. En aquest sentit, hi ha determinades normes que obliguen Banca March a conservar la documentació durant un període de temps concret. Banca March, sobre la base de l'obligació derivada de la Llei de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, conservarà les Dades Personals durant un termini de 10 anys des de l'acabament de la relació de negocis.

Banca March comunica les dades dels seus clients a:

 • Organismes i institucions públiques de l'Administració General de l'Estat i de les administracions autonòmiques i locals, inclosos els òrgans jurisdiccionals als quals l'Entitat estigui legalment obligada a facilitar-les.
 • Autoritats tributàries, tant nacionals com internacionals.
 • Organismes supervisors del sector financer, sobre la base del compliment d'obligacions legals.
 • En els casos de contractació de vehicles d'inversió col·lectiva o fons i plans de pensions, es remetran les dades a la societat gestora d'institucions d'inversió col·lectiva.
 • En els casos de traspassos o contractació d'altres productes que implica la comunicació amb una tercera entitat, es remetran les dades a aquesta entitat en funció de la petició del client.
 • Fitxers comuns de solvència o risc creditici (fitxers comuns d'incompliment d'obligacions dineràries i Central d'Informació de Riscos del Banc d'Espanya).
 • Amb finalitats administratives i per evitar conductes fraudulentes, es podran remetre dades de clients a les diferents empreses del Grup Banca March, així com a terceres companyies o sistemes d'informació centralitzats.
 • Amb el consentiment del client, a les diferents empreses del Grup Banca March, participades i terceres col·laboradors (principalment, entitats asseguradores).
 • Compradors o inversors potencials.
 • Tercers proveïdors de serveis que poden tenir accés a dades personals dels clients amb motiu de la prestació dels seus serveis, com ara advocats, procuradors, serveis de consultoria, assessoria, desenvolupament i manteniment informàtic, seguretat física, videovigilància, serveis administratius i destrucció de documentació, entre d'altres. Banca March preselecciona aquests proveïdors sobre la base de criteris de compliment en matèria de protecció de dades, té subscrits amb tots ells contractes en la matèria i controla que compleixin les seves obligacions pel que fa al cas.

Les Dades Personals dels clients de Banca March es podran transferir a proveïdors situats a tercers països per a la prestació de determinats serveis associats a l'execució dels seus contractes. En tot cas, de manera prèvia a transferir les dades, Banca March adoptarà totes les garanties necessàries per assegurar que les condicions que afecten aquestes transferències són adequades. De manera particular, Banca March adoptarà alguna de les garanties següents:

 • Clàusules tipus de protecció de dades (garantia que serà adoptada habitualment);
 • Normes corporatives vinculants;
 • Codis de conducta;
 • Mecanismes de certificació.

El client podrà exercir els drets d'accés, rectificació i supressió de les dades, així com sol·licitar que es limiti el tractament de les seves Dades Personals, oposar-s'hi o bé sol·licitar-ne la portabilitat, a través del Servei d'Atenció al Client de Banca March.

El client que entengui que els seus drets en matèria de protecció de dades s'han vulnerat o tingui alguna queixa sobre la seva informació personal, es pot posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades de Banca March a través d'aquesta adreça de correu electrònic dpo@bancamarch.es. En qualsevol cas, els interessats sempre podran recórrer a l' Agència Espanyola de Protecció de Dades, autoritat de control en matèria de protecció de dades. C/ Jorge Juan, 6, 28001 Madrid. Telèfons: 901.100.099 / 91.266.35.17.

El Grup Banca March s'estructura en funció de les dues activitats que desenvolupa. D'una banda, l'activitat bancària, complementada amb els negocis d'assegurances i de gestió d'institucions d'inversió col·lectiva; de l'altra, l'activitat inversora, dedicada a la inversió en participacions industrials.

Des de 1926, Banca March, SA, capçalera del Grup, exerceix l'activitat bancària.

En matèria d'assegurances formen part del Grup March Risk Solutions i March Vida, SA de Seguros y Reaseguros. La gestió d'institucions d'inversió col·lectiva, la realitza a través de March Asset Management, SGIIC, SA i March Gestión de Pensiones, SGFP, SA respectivament. Així mateix, el Grup compta amb una gestora de capital risc anomenada March Private Equity, S.G.E.I.C., S.A. 

A més, Banca March, SA és titular del 100 % de les accions de Banco Inversis, SA, societat referent en el sistema financer espanyol, especialitzada en la prestació de serveis d'inversió relacionats amb l'execució, la custòdia i la liquidació de valors (inclosos els fons d'inversió), l'administració i dipositaria d'institucions d'inversió col·lectiva i fons de pensions, així com la distribució de fons d'inversió de les gestores internacionals principals a través de la seva plataforma de fons.

Descàrrega del contingut complet

Protecció de dades

Final del contingut principal

.