Procediment de reclamació de clàusula terra

Comença el contingut principal

El dia 21 de gener del 2017 es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat el Reial decret llei 1/2017, de 20 de gener, de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules terra, amb l'objectiu d'establir mesures que facilitin la devolució de les quantitats satisfetes de manera indeguda pel consumidor en aplicació de determinades clàusules terra contingudes en contractes de préstec o crèdit hipotecaris.

En compliment del que estableix aquest RDL, posem en coneixement de tots els nostres clients que hem creat el Servei de Gestió de Clàusules Terra (SGCS, per les sigles en castellà) amb l'objectiu d'articular un procediment àgil per a la ràpida resolució de les reclamacions presentades pels clients, l'adreça postal i electrònica del qual són les següents:

Vies de reclamació

Aquests són els canals de reclamació que podeu utilitzar:

Oficina

Apropeu-vos a la vostra oficina habitual amb el vostre document d'identificació per emplenar l'imprès elaborat a aquest efecte. Això no obstant, podeu realitzar la gestió a qualsevol oficina de Banca March.

Formulari Web 

Empleneu aquest formulari web. Un cop enviat, imprimiu l'avís de recepció que us mostrarem a la pantalla.

Característiques principals d'aquest procediment

Àmbit d'aplicació

Contractes de préstec o crèdit hipotecaris, el prestatari dels quals sigui una persona física-consumidor (operació creditícia concedida per a un propòsit aliè a la seva activitat comercial, empresarial o professional), que incloguin clàusula terra (limitació a la baixa de la variabilitat del tipus d'interès).

Procediment de reclamació prèvia

Els clients inclosos en l'àmbit d'aplicació indicat anteriorment poden presentar una reclamació davant l'SGCS amb la finalitat de sol·licitar la supressió de la clàusula terra i la devolució de les quantitats pagades de manera indeguda, per a la qual cosa Banca March, SA té a la vostra disposició un imprès model que podeu obtenir tant al lloc web del banc com a qualsevol de les nostres oficines. El procediment és gratuït i consta de quatre parts, consistents en la presentació, l'avís de recepció, la revisió o l'anàlisi de la petició per part de l'SGCS i la resolució de la sol·licitud.

 • Presentació: la sol·licitud es podrà presentar a qualsevol de les oficines del banc, o bé telemàticament a través del lloc web, previ emplenament per part del sol·licitant de les dades requerides a l'imprès corresponent. En cas de préstecs/crèdits amb més d'un titular, únicament podrà presentar aquesta sol·licitud un dels titulars, però si es reconeix el dret a percebre determinades quantitats i s'arriba a un acord especial, caldrà que el subscriguin tots els titulars. Si es presenta més d'una reclamació sobre el mateix préstec/crèdit, únicament s'atendrà la primera.
 • Avís de recepció: Banca March, SA lliurarà un avís de recepció de la sol·licitud, pel mateix mitjà en què s'hagi cursat, en el qual s'indicarà la data i l'hora de presentació.
 • Revisió o anàlisi de la sol·licitud per part de l'SGCS: Banca March, SA, a través de l'SGCS, analitzarà la sol·licitud presentada per determinar si, segons el criteri del banc, la devolució de quantitats és procedent.
 • Resolució: en el termini màxim de tres mesos a comptar de la data de presentació de la sol·licitud (dada que constarà en l'avís de recepció), l'SGCS dictarà una resolució que serà degudament notificada al sol·licitant, amb una de les decisions següents:
  • Denegar la sol·licitud, indicant els motius que han portat a prendre aquesta determinació, cas en què el procediment de reclamació prèvia extrajudicial es considerarà finalitzat.
  • Acceptar la reclamació, informant el sol·licitant de la quantitat a retornar per tal que pugui manifestar la seva conformitat o objeccions.
 • Forma de pagament o devolució: un cop convinguda la quantitat a retornar, el sol·licitant i Banca March, SA podran acordar mesures compensatòries diferents de la devolució en efectiu o bé combinar ambdues coses. En tot cas, Banca March, SA informarà de manera suficient i adequada de la quantitat a retornar, la mesura compensatòria i el valor econòmic d'aquesta, permetent al consumidor conèixer-ne l'efecte i concedint-li un termini de 15 dies perquè manifesti la seva conformitat.
 • Formalització de l'acord: l'acord haurà de ser subscrit per tots els titulars del préstec o crèdit hipotecari. En cas que inclogui alguna mesura compensatòria diferent de la devolució en efectiu, l'acceptació haurà de ser manuscrita, constar en document independent i deixar constància del compliment del termini de 15 dies indicat anteriorment.
 • Altres causes de conclusió del procediment sense acord: a més de la contestació expressa i escrita de Banca March, SA denegant la reclamació, també s'entendrà que el procediment extrajudicial ha conclòs sense acord en els casos següents:
  • El transcurs del termini de tres mesos, a comptar de l'avís de recepció, sense cap comunicació per part de Banca March, SA al consumidor reclamant.
  • Si el consumidor no està d'acord amb el càlcul de la quantitat a retornar efectuat per Banca March, SA o rebutja la quantitat oferta.
  • Si, un cop transcorregut el termini de tres mesos, Banca March, SA no ha posat a disposició del consumidor de manera efectiva la quantitat oferta.

Normativa de transparència i protecció del client de serveis financers

La normativa actualment en vigor sobre aquesta matèria, en concret sobre préstecs hipotecaris, és l'Ordre EHA/2899/2011, de 28 d'octubre, de transparència i protecció del client de serveis bancaris, publicada al BOE núm. 261 del dia 29 d'octubre del 2011. Aquesta Ordre va ser desenvolupada per la Circular 5/2012, de 27 de juny, del Banc d'Espanya, a entitats de crèdit i proveïdors de serveis de pagament, sobre transparència dels serveis bancaris i responsabilitat en la concessió de préstecs, publicada al BOE núm. 161, de 6 de juliol del 2012.

Obligacions tributàries

Banca March, SA informa els clients que s'acullin al procediment que la devolució de quantitats acordada en virtut d'aquest pot generar obligacions tributàries. La disposició final primera de l'RDL 1/2017 introdueix la disposició addicional 45a a la Llei 35/2006, de 28 de desembre, de l'IRPF i de modificació parcial de la Llei de l'impost sobre societats, de la Llei de no residents i de la Llei sobre el patrimoni, que regula el règim tributari de les quantitats percebudes per devolució de les clàusules terra.

Procediments judicials

Durant el temps que se substanciï la reclamació extrajudicial prèvia, les parts no podran interposar cap reclamació judicial o extrajudicial sobre el mateix objecte. En cas que s'interposés abans de finalitzar el procediment, es procedirà a la suspensió del procés fins a la resolució de la reclamació prèvia.

En cas de procediments judicials en curs a l'entrada en vigor de l'RDL 1/2017, les parts, de comú acord, es podran sotmetre al procediment extrajudicial que s'hi preveu, sol·licitant la suspensió del procediment judicial.

Llei orgànica de protecció de dades

Les dades personals que els prestataris proporcionin amb la sol·licitud de reclamació prèvia s'incorporaran i es tractaran en fitxers sota la responsabilitat de Banca March, SA, domiciliada a l'avinguda d'Alexandre Rosselló, 8, de Palma (07002 - Illes Balears), amb l'única finalitat de gestionar i tramitar les reclamacions. Els prestataris podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant escrit adreçat al Servei de Gestió de Clàusules Terra (SGCS) de Banca March, SA, remès al domicili indicat anteriorment.

Final del contingut principal

.