Préstecs i crèdits hipotecaris

Comença el contingut principal

Préstecs i crèdits hipotecaris sobre l'habitatge a la Comunitat Autònoma d'Andalusia

  • Llei 3/2016, de 9 de juny, per a la protecció dels drets de les persones consumidores i usuàries en la contractació de préstecs i crèdits hipotecaris.
  • L'objecte d'aquesta llei és garantir la protecció de les persones consumidores i usuàries, regulant la transparència i l'accés a la informació que cal facilitar-los en la subscripció de préstecs o crèdits hipotecaris (en endavant, préstecs hipotecaris) sobre un habitatge.
  • L'àmbit d'aplicació d'aquesta llei se circumscriu als contractes de préstecs hipotecaris sobre un habitatge que es formalitzaran o celebraran al territori de la Comunitat Autònoma d'Andalusia.
  • La protecció prevista en aquesta norma s'estendrà també a les persones que intervinguin com a garants en l'operació de préstec hipotecari subscrita per una persona consumidora o usuària.
  • En compliment de la Llei 3/2016, de 9 de juny, es posa a disposició dels clients la documentació següent:

Final del contingut principal

.