MIFID

Comença el contingut principal

La Directiva 204/39/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d'abril de 2004, relativa als mercats d'instruments financers, coneguda per les seves sigles en anglès com MiFID (Markets in Financial Instruments Directive), estableix un seguit de mesures que estan provocant canvis substancials en la regulació dels mercats financers de la Unió Europea.

Els objectius principals d'aquesta Directiva són:

  • Millorar les mesures de protecció dels inversors.
  • Modernitzar els mercats financers.
  • Adaptar les empreses que presten serveis d'inversió a les noves exigències de solvència i funcionament.
  • Millorar la potestat de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

La transposició d'aquesta Directiva a la legislació espanyola es reflecteix en la Llei 47/2007, de 19 de desembre, per la qual es modifica la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors.

L'adaptació de Banca March a aquesta legislació ha comportat un esforç per part de tots els seus membres amb l'objectiu de facilitar als clients els instruments que els permetin disposar del nivell de seguretat adequat en les seves inversions.

Per conèixer de manera detallada quines són les condicions sobre les quals Banca March presta els serveis d'inversió, teniu disponibles els documents següents:

Per garantir la salvaguarda dels drets de propietat dels clients, especialment en els casos d'insolvència, i assegurar la segregació dels instruments financers dels clients de Banca March, teniu disponible la Política de salvaguarda i productes. Així mateix, com que determinats instruments financers estrangers dels nostres clients es dipositen en diverses filials de CITIGROUP INC, i per tal de mostrar als clients la capacitat de fer front a compromisos de pagament futurs d'aquestes entitats, teniu disponible la qualificació creditícia de la seva matriu. També posem a la vostra disposició la informació relativa a comptes globals.

Per garantir aquesta premissa, Banca March ha optat per assignar als seus clients el màxim grau de protecció, classificant-los com a clients detallistes, la figura que ofereix el nivell més alt de protecció al client.

Per conèixer més detalls sobre els avantatges que suposa l'aplicació de la MiFID, us oferim la Guia d'informació general, elaborada per Banca March, i la Guia informativa, publicada per la CNMV.

En matèria de conflictes d'interès, el Banc compta amb una Política de Conflictes d'Interès on es detallen les mesures aplicades per evitar i tractar els conflictes d'interès, d'acord amb el que disposen els articles 33 a 43 del Reglament Delegat (UE) 2017/565 de la Comissió, de 25 d'abril de 2016, l'article 208 bis del text refós de la Llei del Mercat de Valors, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, i l'article 61 del Reial Decret 217/2008, de 15 de febrer, sobre el règim jurídic de les empreses de serveis d’inversió.

Són incentius els honoraris, comissions o beneficis no monetaris que Banca March, SA paga o rep de tercers relacionats amb la prestació als clients d'un servei d'inversió. Amb la finalitat de garantir que els incentius pagats a tercers o rebuts d'aquests tercers compleixen estrictament el deure legal d'actuar amb diligència i transparència i en interès dels clients, Banca March té establerta una Política d'incentius. (Visualitzeu el resum del quadre d'incentius)

Abans de prendre cap decisió d'inversió sobre instruments financers, és important que tingueu en compte totes les característiques i els riscos associats a la tipologia d'instrument financer que vulgueu contractar. Amb aquesta finalitat, posem a la vostra disposició un document que recull les característiques i els riscos fonamentals dels instruments financers principals Gamma de productes de Banca March, SA. Característiques i riscos. Us recomanem que llegiu atentament aquest document, així com qualsevol altre que us puguin lliurar amb caràcter previ a la contractació d'instruments financers.

Banca March, SA ha aprovat una Política d'execució d'ordres a la qual es defineix la importància atribuïda al preu, als costos, a la rapidesa i probabilitat en l'execució i la liquidació, al volum, a la naturalesa de l'operació i a qualsevol altre element que pugui ser rellevant per a la millor execució possible de l'ordre. Així mateix, la MiFID II exigeix a les entitats que resumeixin i publiquin amb periodicitat anual, pel que fa a cada classe d'instrument financer, els principals centres d'execució i intermediaris emprats per a l'execució d'odres de clients, així com la informació sobre la qualitat de l'execució obtinguda. Accediu a l'informe dels principals centres d'execució i intermediaris i la qualitat de l'execució obtinguda de Banca March, SA.

Final del contingut principal

.