Saltar navegació. Anar directament al contingut principal (Tecla d'accés S)

Secció d'utilitats

Accés a clients

Faci's client

Fi de la secció d'utilitats

ca

Està vostè a:

 1. Inici
 2. Informació Legal

Banca March - Crecemos con valores, crecemos juntosInformació Legal

Comença el contingut principal

Normativa que regula la Transparència de les Operacions Bancàries i Protecció a la clientela

En compliment del disposat a l'article 9è de l'Ordre ECO/734/2004, informem als nostres clients que la normativa que regula la transparència de les operacions bancàries i la protecció del client de serveis financers està continguda en les següents disposicions:

 • Circular del Banc d'Espanya 5/2012 sobre transparència dels serveis bancaris i responsabilitat en la concessió de préstecs.
 • Ordre EHA/2899/2011 de transparència y protecció del client de serveis bancaris.
 • Llei 16/2011, de 24 de juny, de contractes de crèdit al consum (BOE de 25)
 • Llei 2/2011, de 4 de març, d'Economia Sostenible (BOE de 5) Arts. 29, 31 i DT 5ª.
 • Ordre EHA/1608/2010, de 14 de juny, sobre transparència de les condicions i requisits d'informació aplicables als los servicios de pagament (BOE de 18).
 • Llei 16/2009, de 13 de novembre, de serveis de pagament (BOE de 14).
 • Reial Decret 217/2008, de 15 de febrer, sobre el règim jurídic de les empreses de serveis d'inversió i altres entitats que presten serveis d'inversió. Ley 24/1988, de 28 de juliol, del Mercat de Valors.
 • Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.
 • Llei 22/2007, d'11 de juliol, de Comercialització a Distància de Serveis Financers.
 • Ordre ECO/734/2004, d'11 de març, sobre els departaments i serveis d'atenció al client i del defensor del client de les entitats financeres (BOE  de 24).
 • Llei 44/2002, de 22 de novembre, de mesures de reforma del sistema financer.
 • Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre condicions generales de la contratació.
 • Circular 7/2011, de 12 de desembre, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, sobre fullet informatiu de tarifes i contingut dels contractes-tipus.
 • Circular del Banc d'Espanya, 5212 de 27 de juny, a entitats de crèdit i proveïdors de serveis de pagament sobre trasparència dels serveis bancaris i responsables en la concessió de préstecs.
 • Llei 2/1994, de 30 de març. Subrogació i Modificació de Préstecs Hipotecaris (BOE de 4 d'abril).
 • Llei 41/2007, de 7 de desembre, per la qual es modifica la Llei 2/1981, de 25 de març (BOE de 8) Art. 7 a 9.
 • Llei 2/2009, de 31 de març, per la qual es regula la contractació amb els consumidors de préstecs o crèdits hipotecaris i de serveis d'intermediació per a la celebració de contractes de préstec o crèdit (BOE de 1 d'abril).
 • Reial Decret 712/2010, de 28 de maig, de règim jurídic dels serveis de pagament i de les entitats de pagament.
 • Ordre EHA/1718/2010, de 11 de juny, de regulació i control de la publicitat dels serveis i productes bancaris (BOE de 29).
 • Circular 6/2010, de 28 de setembre, del Banco d'Espanya, a entitats de crèdit i de pagament, sobre publicitat dels serveis i productes bancaris (BOE d'11 d'octubre de 2010).
 • Reial Decret-Llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos (BOE de 10).
 • Ordre ECC/2502/2012, de 16 de novembre, per la qual es regula el procediment de presentació de reclamacions davant dels serveis de reclamacions del Banc d'Espanya, la Comissió Nacional del Mercat de Valors i la Direcció General d'Assegurançes i Fons de Pensions (BOE de 22).
 • Reial Decret-Llei 6/2013, de 22 de març, de protecció als titulars respecte de determinats productes d'estalvi  i inversió i altres mesures de caràcter financer (BOE de 23 de març de 2013) (correcció d'errors de 4 d'abril de 2013) DA 2ª.
 • Llei 1/2013, de 14 de maig, de mesures per a reforçar la protecció als deutors hipotecaris, reestructuració de deute i lloguer social (BOE de 15).
 • Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit (BOE de 27 de juny) (Correcció d'errors BOE de 28 de juny) Art. 5 y DA 20ª.

Institucions d'inversió col·lectiva

Fi del contingut principal