Finançament

Comença el contingut principal

Oferim solucions de finançament a la mida de la vostra empresa. Volem acompanyar-vos i veure-us créixer.

Com he fem?

 • Escoltem la vostra idea empresarial, ajudant-vos a portar-la a terme a través de diferents modalitats de finançament.
 • Comptem amb un equip de gestors financers que us garanteixen el màxim rigor en l'assessorament.
 • Us oferim solucions a la mida de la vostra empresa i flexibilitat per afrontar les necessitats financeres del vostre negoci.

Finançament del circulant

 • Pòlissa de crèdit: tenen un compte corrent associat amb un límit predeterminat de crèdit pel qual pagareu interessos en funció del temps i del saldo disposat.
 • Bestretes de crèdit: gestionem el cobrament dels crèdits comercials per operacions pròpies de la vostra activitat comercial, avançant-vos l'import fins a la data de venciment.
 • Descompte comercial: perquè pugueu finançar l'actiu circulant de la vostra empresa i atendre els pagaments immediats.

Finançament a llarg termini

 • Préstec empresarial: us ajudem a aconseguir finançament a mida per a l'adquisició d'actius i circulant del vostre negoci, tenint en compte sempre les vostres necessitats pel que fa al termini i a la periodicitat dels pagaments.
 • Préstec hipotecari: destinat a finançar l'adquisició o rehabilitació del bé immoble (oficina, local comercial, nau, solar, etc.) on es realitzarà l'activitat econòmica de l'empresa.
 • Lísing: arrendament financer de béns mobles i immobles afectes a la vostra activitat, amb opció de compra en finalitzar el contracte. És un servei amb el qual obtindreu beneficis fiscals importants per a la vostra empresa.
 • Rènting de vehicles: renoveu la vostra flota de vehicles mitjançant un contracte de lloguer a canvi d'una quota fixa periòdica, en la qual ja incloem el manteniment i les assegurances corresponents.

Línies BEI

A través de Banca March us facilitem accés a les diferents línies de finançament que ofereix el Banc Europeu d'Inversions (BEI)

 • Destinat a pimes i midcaps espanyoles.
 • Condicions econòmiques excel·lents i amb una bonificació del 0,25 %.
 • Cobreix necessitats de capital circulant i projectes d'inversió a qualsevol país de la UE.
 • Import de finançament màxim fins a 12,5 M€ per a pimes 25 M€ per a midcaps.

Si voleu més informació sobre inversions finançables, modalitat de finançament, tipus d'interès i altres condicions, consulteu a qualsevol de les nostres sucursals.

Avals

Us ajudem a trobar el que necessita: preaval, aval tècnic, aval financer...

Mitjançant les nostres diferents línies d'aval us garantim el bon terme dels compromisos i les obligacions que la vostra empresa hagi contret davant de tercers.

Final del contingut principal

.