Condicions sol·licitud moratòria sectorial

Comença el contingut principal

Ampliació del termini de sol·licitud de moratòria Acord Sectorial i modificació de requisits i condicions

Arran de la crisi sanitària de la COVID-19 es va arribar a un acord sectorial de l'AEB, al qual es va adherir Banca March i pel qual es va implementar la possibilitat d'acollir-se a la Moratòria Sectorial complementària o substitutiva de la Moratòria Legal1.

L'Autoritat Bancària Europea (EBA) publicava el darrer 2 de desembre unes noves directrius que modifiquen i reactiven les directrius anteriors sobre moratòries legislatives i no legislatives. L'Associació Espanyola de Banca (AEB), fent-se ressò d'aquestes noves directrius, ha resolt reactivar l'Acord Sectorial sobre ajornament d'operacions de finançament de clients afectats per la crisi del coronavirus fins al 30 de març del 2021, de conformitat amb els termes que s'indiquen tot seguit.

1.1 En què consisteix la Moratòria Sectorial?

Aquesta mesura implica fer front al pagament dels interessos de l'operació financera, diferint l'amortització del principal.

1.2 Qui pot sol·licitar la moratòria?

Persones físiques (inclosos autònoms):

a) que, malgrat haver patit una reducció d'ingressos i capacitat de pagament amb motiu de la crisi sanitària de la COVID-19, no complien els requisits per acollir-se a la Moratòria Legal.

b) que, complint els requisits assenyalats en la Moratòria Legal (o fins i tot quan se'n beneficiïn o se n'hagin beneficiat), estiguin interessades en l'aplicació de la Moratòria Sectorial complementant el termini de la Moratòria Legal. En aquest cas, si al seu moment ja es va sol·licitar la Moratòria Legal, cal fer-ho constar en la petició de Moratòria Sectorial.

1.3 Quines operacions afecta la Moratòria Sectorial?

Afecta tota classe de préstecs, crèdits (incloses targetes) i arrendaments financers.

Les operacions afectades han de complir, addicionalment, dos requisits:

  • Haver estat concedides amb anterioritat al 14 de març del 2020, i
  • En cas de tenir incompliments, haurien de ser inferiors a 90 dies.

1.4 Quin serà el termini de la Moratòria Sectorial?

  • En préstecs o crèdits amb garantia hipotecària (s'hi inclou el lísing immobiliari), fins a un màxim de nou (9) mesos. Si, amb anterioritat a la sol·licitud, ja haguéssiu estat beneficiari d'una o diverses moratòries de préstecs o crèdits amb garantia hipotecària, ja siguin legals, sectorials o la combinació d'ambdues, per un termini total inferior a nou mesos, es podrà ampliar la durada de la moratòria fins a assolir el termini màxim establert de nou mesos.
  • En la resta de préstecs o crèdits (incloent-hi els lísings no immobiliaris), fins a un màxim de sis (6) mesos. De la mateixa manera, si, amb anterioritat a la sol·licitud, ja haguéssiu estat beneficiari d'una o diverses moratòries de préstecs o crèdits personals, ja siguin legals, sectorials o la combinació d'ambdues, per un termini total inferior a sis mesos, es podrà ampliar la durada de la moratòria fins a assolir el termini màxim de sis mesos.

A tall d'aclariment, es fa constar que les moratòries (sectorial o combinació de legal i sectorial) concedides sobre la base de sol·licituds rebudes fins al 30 de setembre del 2020 i la durada de les quals fos superior a nou mesos no estan afectades per aquest ajornament potencial i mantenen el tractament previst a la sol·licitud realitzada al seu dia.

De la mateixa manera, per als casos en què la moratòria dimani d'un préstec amb garantia hipotecària sobre l'habitatge habitual, us lliurarem el Codi de bones pràctiques al qual estem adherits com a entitat, per si preferiu, en cas de complir els requisits, acollir-vos-hi.

Tot i que ja va finalitzar el termini per sol·licitar les moratòries legals, es tracta de les regulades pel Reial decret llei 8/2020 (complementat pels RDL 11/2020, RDL 15/2020 i RDL 19/2020).

1.5 Com s'instrumentarà la Moratòria Sectorial?

Mitjançant (i) una modificació (per redistribució de quotes o allargament del termini) del lísing o del préstec hipotecari o personal existent; o (ii) mitjançant un nou préstec personal. El tipus d'interès ha de ser el mateix que el de l'operació ajornada, i s'han de mantenir les garanties existents. No es podran cobrar despeses o comissions, ni comercialitzar-se juntament amb cap altre producte vinculat o combinat.

Aquests ajornaments s'haurien de formalitzar davant de notari de manera unilateral pel banc (llevat que sol·liciteu de manera expressa l'atorgament bilateral), i s'hi aplica la Llei de contracte de crèdit immobiliari, si l'operació objecte de la moratòria està regulada per aquesta. Sens perjudici de l'anterior, Banca March haurà de lliurar-vos formalment la informació simplificada (que, juntament amb la nota de recepció d'aquesta per part vostra, hauran de quedar protocol·litzats a la signatura notarial), en què bàsicament s'indicaran els efectes jurídics i econòmics de la moratòria sobre l'operació financera.

1.6 Fins quan es pot sol·licitar l'Acord Sectorial?

Fins al 30 de març del 2021.

1.7 Termini de contestació

Els clients que es vulguin acollir a la Moratòria Sectorial poden sol·licitar-la a la seva oficina de Banca March. Després de verificar si compleixen els requisits per acollir-s'hi, tindran resposta en un termini màxim de 30 dies.

Final del contingut principal

.