Actualitat

Comença el contingut principal

Resultats 2022

14 de març 2023 Categoria: Resultats

Banca March guanya 161,3 milions d'euros el 2022, un 39,5 % més, i tanca el seu Pla estratègic amb un creixement sòlid dels negocis de banca privada i assessorament a empreses.

  • L'entitat manté el nivell de solvència CET 1 (17,66 %) més elevat de la banca espanyola i ràtios de liquiditat —LCR (284,81 %) i DTL (152,9 %)— i cobertura de riscos dubtosos (73,37 %) entre les més altes del sector.
  • Banca March continua registrant la taxa de morositat més baixa del sistema financer espanyol sense haver recorregut a la venda massiva de carteres NPL a descompte: un 1,23 % enfront del 3,54 % de mitjana del sector (segons les últimes dades del Banc d'Espanya).
  • El benefici consolidat de Banca March va créixer un 39,5 %, fins als 161,3 milions d'euros, amb un augment dels marges brut i d'explotació del 10,3 % i del 25,0 %, respectivament.
  • El volum de negoci de les àrees especialitzades de Banca Privada i Patrimonial es va situar a finals de desembre en 23.436 milions d'euros, xifra que suposa un creixement del 18,2 % respecte del desembre del 2021. El nombre de clients va pujar un 14,2 %; els actius sota gestió, un 15,8 %, i la inversió, un 26,4 %.
  • A les Balears, el volum de negoci de l'àrea de Banca Comercial i Privada, gruix del negoci a les illes, va créixer un 4,2 %, amb un especial dinamisme del negoci de Banca Privada, en què el nombre de clients va augmentar un 15 %.
  • Banca d'Empreses segueix reforçant el seu lideratge en l'assessorament a empreses mitjanes i familiars. Els actius sota gestió d'aquest negoci van augmentar un 22,1 % i el nombre de clients, un 7,9 %.
  • En l'activitat de mercats de capitals de deute (DCM), dins de l'àrea de Banca Corporativa, Banca March es manté en la primera posició del rànquing d'assessors registrats/arrangers i col·locadors de deute a curt termini per a emissors corporatius espanyols, i el 2022 va participar en un total de 56 programes (pagarés MARF i ECP en la Borsa d'Irlanda). Al tancament del 2022, l'entitat havia col·locat instruments de curt termini (pagarés MARF i ECP) per un volum total de més de 5.800 milions d'euros, un 4,24 % més que l'any anterior. En el cas de MARF, Banca March ha col·locat 50 dels 90 programes actualment en el mercat, mentre que, en termes de volum, el 50 % del saldo viu (3.548 milions d'euros) ha estat distribuït per l'entitat.
  • Banca March ha estat la primera entitat que ha digitalitzat el seu model de banca privada per a la nova generació de clients que cerquen un servei més tecnològic i més autonomia en la gestió de les inversions. Al juny, l'entitat va llançar Avantio, la plataforma més completa del mercat, amb el millor servei omnicanal sense renunciar a un assessorament expert i personalitzat, que és l'essència de Banca March.
  • Segons l'informe Benchmarking de satisfacció de clients del sector financer, elaborat per STIGA entre els bancs espanyols principals, Banca March va ocupar el 2022 la primera posició del sector pel que fa a la valoració de solidesa i solvència, amb una nota de 8,96 sobre 10. Així mateix, Banca March encapçala la classificació de satisfacció amb l'atenció de les seves oficines per cinquè any consecutiu, amb una nota de 8,83, més d'un punt superior a la mitjana del sector (7,70).
  • El model de gestió de persones de Banca March, fonamentat en la formació i l'especialització, ha convertit l'entitat en una de les millors empreses per treballar i en la millor escola de gestors de banca privada i assessorament a empreses de la banca espanyola. La consultora Top Employers ha reconegut Banca March com a Top Employer en cinc ocasions i GPTW l'ha certificat per quart any consecutiu com a Great Place to Work, a més d'incloure-la com a únic banc espanyol als rànquings de les millors empreses per treballar a Espanya i a Europa els anys 2021 i 2022.

El benefici consolidat de Banca March va créixer un 39,5 %, fins als 161,3 milions d'euros, amb un augment dels marges brut i d'explotació del 10,3 % i del 25,0 %, respectivament.

L'entitat manté el nivell de solvència CET 1 (17,66 %) més elevat de la banca espanyola i ràtios de liquiditat —LCR (284,81 %) i DTL (152,9 %)— i cobertura de riscos dubtosos (73,37 %) entre les més altes del sector.

Banca March continua registrant la taxa de morositat més baixa del sistema financer espanyol sense haver recorregut a la venda massiva de carteres NPL a descompte: un 1,23 % al tancament del 2022, enfront d'un 3,54 % de mitjana del sector (segons les últimes dades del Banc d'Espanya).

El resultat de l'activitat bancària va ser de 102 milions d'euros, xifra que suposa un 38,25 % més que el 2021, amb increments dels marges brut i d'explotació del 13 % en tots dos casos.

El volum de negoci de les àrees especialitzades de Banca Privada i Patrimonial es va situar a finals de desembre en 23.436 milions d'euros, xifra que suposa un creixement del 18,2 % respecte del desembre del 2021. El nombre de clients va pujar un 14,2 %; els actius sota gestió, un 15,8 %, i la inversió, un 26,4 %.

A les Balears, el volum de negoci de l'àrea de Banca Comercial i Privada, gruix del negoci a les illes, va créixer un 4,2 %, amb un especial dinamisme del negoci de Banca Privada, en què el nombre de clients va augmentar un 15 %.

L'agència de qualificació creditícia Moody's va ratificar l'agost del 2021 la qualificació a llarg termini de Banca March en A3 amb perspectiva "estable", una de les millors notes del sistema financer espanyol, per davant del Regne d'Espanya (actualment, Baa1).

José Luis Acea, conseller delegat de l'entitat, afirma: "Des de fa més de 10 anys, tant el model diferencial de negoci com l'estratègia de Banca March, fermament ancorats en pilars de solidesa de les ràtios fonamentals (solvència, liquiditat, morositat), prudència en la gestió del risc i un enfocament a llarg termini en les relacions amb els clients, han demostrat la seva capacitat de créixer amb un servei de qualitat fins i tot en l'entorn més desafiant i inesperadament complex. Banca March n'ha sortit, si és possible, més reforçada, després de tancar un Pla estratègic 2020-2022 marcat per la COVID-19 i, en l'últim any, per l'esclat de la guerra a Ucraïna i la crisi energètica, desencadenant d'un procés inflacionista que ha canviat les regles del joc en els mercats. Tot i això, Banca March ha assolit els objectius que es va proposar per al trienni, aprofundint en la seva estratègia d'especialització en banca privada i assessorament a empreses, i fidel sempre al seu model de negoci i al seu lema de creixement conjunt de clients, accionistes, empleats i la societat en conjunt"”.

 

BANCA MARCH - GRUP CONSOLIDAT

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 31/12/2022 31/12/2021 Variació
Import* %
Marge d'interessos 187,2 143,9 43,3 30,1%
Marge brut 521,5 448,4 73,1 16,3%
Resultat de l'activitat d'explotació 175,0 132,2 42,8 32,4%
Resultat atribuït 161,3 115,6 45,7 39,5%

*Import en milions €  

BALANÇ 31/12/2022 31/12/2021 Variació
Import* %
Préstecs i bestretes 8.496,3  8.394,3 102,0 1,2%
Recursos totals 13.715,8 12.574,6 1.141,2 9,1%
Dipòsits dels clients 10.981,0 9.686,6 1.294,4 13,4%
Patrimoni net 2.009,91 2.049,3 -39,4 -1,9%
Total actiu 20.229,9 18.679,5 1.550,4 8,3%

*Import en milions € - 1Disminució deguda a la incorporació del negoci de BNPP.

Ràtios principals

Mora 31/12/2022 31/12/2021
Ràtio de morositat 1,23% 1,90%
Ràtio de cobertura 73,37% 58,19%
Capital 31/12/2022 31/12/2021
Ràtio de solvència 17,66% 18,54%
Tier 1 17,66% 18,54%

Final del contingut principal

.