Actualitat

Comença el contingut principal

Resultats 1S 2023

04 d’octubre 2023 Categoria: Resultats

Banca March guanya 185 milions d'euros, un 204 % més fins al juny, gràcies al creixement del nombre de clients.

  • El benefici consolidat inclou una plusvàlua de 90,4 milions d'euros per la venda del mediador d'assegurances March RS a Howden Iberia. En termes comparables (sense extraordinaris), el benefici va ser de 94 milions d'euros, un 95 % superior al del mes de juny de 2022.
  • Els resultats del semestre es van veure impulsats pel creixement de l'activitat bancària i la captació de clients en les àrees especialitzades (banca privada i patrimonial i assessorament a empreses).
  • El lideratge de la nostra entitat pel que fa a la solvència, principalment en termes de qualitat del risc i rendibilitat, ha propiciat la decisió de l'agència de qualificació creditícia Moody’s de millorar la qualificació de Banca March per als dipòsits a llarg termini fins al grau A2.

Els resultats reflecteixen la solidesa del model de negoci de prudència i llarg termini de Banca March, que va registrar un augment del nombre de clients amb patrimoni superior a 500.000 euros del 18 % respecte del juny de 2022. El volum de negoci de les àrees de Banca Privada i Patrimonial, que concentren aquests clients, va avançar un 21 % en termes interanuals i es va situar en 25.000 milions d'euros a finals de juny, mentre que els actius gestionats van créixer un 31 %. Va destacar també el creixement de Banca Personal, un segment que avança amb dinamisme des de la seva creació l'any 2020, amb un augment del nombre de clients del 16 %. A les Balears, el volum de negoci de l'Àrea de Banca Comercial i Privada, que representa el gruix del negoci a les Illes, va créixer un 4 %. Aquests creixements es produeixen una vegada conclosa la integració de l'activitat de banca privada de BNP Paribas a Espanya a mitjans de 2022, la qual cosa reflecteix la forta capacitat de creixement orgànic de Banca March.

A la Banca d'Empreses, on Banca March ha consolidat la seva especialització en assessorament, amb un interès especial per les empreses familiars, el nombre de clients va créixer un 5 %. En Banca Corporativa, segueix ressaltant el negoci de mercats de capitals, on Banca March es manté en la primera posició del rànquing d'assessors registrats/arrangers i col·locadors de deute a curt termini per a emissors corporatius espanyols, i al tancament del juny de 2023 va participar en un total de 60 programes (pagarés MARF i ECP a la Borsa d'Irlanda). En el cas de MARF, Banca March ha assessorat 51 dels 84 programes actualment en el mercat, mentre que, en termes de volum, 4000 milions d'euros (47 % del saldo viu) han estat distribuïts per l'entitat.

Lideratge en tecnologia d'assessorament

El creixement del nombre de clients s'ha vist impulsat pel desenvolupament estratègic de la banca digital i a distància, que ha registrat una activitat rècord: els ingressos de March Bróker es van incrementar un 43 % durant el semestre, mentre que el 32 % dels clients nous de Banca Personal ja són captats per la plataforma d'inversió Avantio. Banca March consolida el seu lideratge en tecnologia de l'assessorament amb un servei omnicanal complet amb Avantio com a principal palanca per donar un servei de qualitat a un client de perfil digital, familiaritzat amb els nous avenços tecnològics, a qui Banca March ofereix una oferta de serveis i productes reconeguts per la seva qualitat.

El compromís de Banca March amb la tecnologia i la digitalització es plasma en un volum mitjà anual de despesa i inversió de 50 milions d'euros durant els últims cinc anys, equivalent al 10,3 % del marge brut (davant el 9,47 % de mitjana del sector, segons dades de la firma Accenture). L'esforç d'inversió en tecnologia es tradueix en un creixement sòlid del nombre de clients, gràcies a la seguretat de la plataforma de Banca March i a una experiència d'usuari excel·lent.

Generació de recursos propis

L'entitat continua mostrant una alta capacitat de generació de recursos propis, fins a situar l'índex de solvència CET1 a 30 de juny en el 19,61 %, el més alt de la banca espanyola. L'agència de qualificació creditícia Moody's ha millorat la qualificació de Banca March per als dipòsits a llarg termini fins al grau A2 amb una perspectiva "estable", de manera que encara és una de les entitats amb millor qualificació del sistema financer espanyol. La firma destaca en un comunicat que la pujada de la qualificació obeeix a "la millora de la solvència, principalment en termes de qualitat del risc i rendibilitat".

Banca March manté la taxa de morositat més baixa del sistema financer espanyol sense haver recorregut a la venda massiva de carteres NPL a descompte: un 1,27 % davant del 3,5 % de mitjana del sector (segons les últimes dades del Banc d'Espanya). Els índexs de liquiditat —LCR (256,19 %) i DTL (137,93 %)— i cobertura de riscos dubtosos (74,92 %) figuren entre els més elevats del sectorr.

La rendibilitat del negoci, amb un ROE de l'11,27 % a 30 de juny, es va veure impulsada pel creixement de l'activitat i per la normalització dels tipus d'interès que, en canvi, durant els últims anys han representat un cost elevat de l'excedent de liquiditat de l'entitat, donada la seva especialització en l'assessorament a estalviadors i inversors.

Banca March, la millor escola de formació de gestors

Les persones se situen al centre de l'estratègia de Banca March, que es consolida com un dels millors llocs per treballar a Espanya, amb un model de gestió de talent basat en l'especialització i la formació, amb una inversió de gairebé 1000 euros per empleat, gairebé quatre vegades superior a la mitjana del sector. Banca March ha rebut el reconeixement de les principals consultores internacionals de RR, HH. L'any 2023, s'ha situat com la cinquena millor empresa per treballar a Espanya i, per tercer any consecutiu, com l'únic banc al rànquing Best Workplaces que elabora la consultora independent Great Place to Work®, tant a Espanya com a Europa. A més, l'entitat ha obtingut el 2023, per cinquè any consecutiu, la certificació Top Employer, atorgada per la consultora independent Top Employers Institute.

A Banca March, gairebé el 13 % de la plantilla prové ja del seu Programa Talento, iniciat l'any 2013. L'entitat incorpora els seus futurs gestors des de la Universitat per desenvolupar un model singular, on el client sempre se situa al centre, amb un pla de carrera a llarg termini conforme a la seva filosofia empresarial. A través del Programa Talento, l'entitat busca el desenvolupament dels seus professionals dins de la cultura, especialització i vinculació amb els valors de Banca March.

Aquest model de gestió de Persones també es tradueix en uns exigents nivells de qualitat del servei. Banca March és l'entitat amb els gestors més ben valorats pels clients de la banca espanyola, segons l'informe Benchmarking de satisfacció de clients del sector financer, elaborat per STIGA entre les principals entitats. Banca March va ocupar al juny la primera posició del sector quant a satisfacció amb els gestors, solidesa i solvència (intangibles de marca), confiança i personalització del servei (intangibles de relació) que reben, així com en satisfacció amb l'oficina.

José Luis Acea, conseller delegat de l'entitat, afirma: "Després de finalitzar el trienni 2020-2022, marcat per unes circumstàncies inusuals i disruptives, com ara la pandèmia de la COVID-19 i la guerra d'Ucraïna, detonant d'una espiral inflacionista i un entorn de tipus a l'alça, Banca March ha tancat el primer semestre del nou Pla Triennal 2023-2025 amb un fort creixement de beneficis. Si bé les xifres inclouen el resultat extraordinari de la venda de la corredoria d'assegurances March RS, la solidesa del model de negoci de Banca March apuntala el creixement que continuen registrant els resultats de l'activitat bancària vinculats a l'especialització en serveis d'assessorament a patrimonis, estalviadors i empreses, recolzats en l'índex de solvència CET1 més alt de la banca espanyola i en una rendibilitat de l'activitat bancària en termes de ROE de l'11,27 %. Sobre aquestes bases, l'entitat afronta els reptes del present trienni amb confiança, fidels al compromís de seguir oferint els màxims nivells d'excel·lència en els nostres productes i serveis, que donen suport a la nostra vocació de ser l'entitat espanyola de referència en banca privada i assessorament a empreses"..

BANCA MARCH - GRUP CONSOLIDAT

COMPTE
DE PÈRDUES
I GUANYS
30/06/2023 30/06/2023 Variació
Import* %
Margen de intereses 170,8 62,3 108,5 174,2%
Margen bruto 315,5 235,9 79,6 33,7%
Resultado de la actividad de explotación 128,5 69,1 59,4 86,0%
Resultado actividades ordinarias 94,1 48,2 45,9 95,2%
Resultado atribuido (**) 184,6 60,7 123,9 204,1%

*Import en milions €  

**Inclou una plusvàlua de 90,4 MM € per la venda de March Risk Solutions.   

PRINCIPALS MAGNITUDSPALS MAGNITUDS 30/06/2023 30/06/2022 Variació
Import* %
Préstecs i bestretes 8.487,6  8.623,4 -135,8 -1,6%
Actius gestionats 19.379,7 15.678,6 3.701,1 23,6%
Dipòsits dels clients 10.122,3 10.800,1 -677,8 -6,3%
Patrimoni net 2.211,1 1.938,5 272,6 14,1%
Total actiu 18.270,1 20.573,2 -2.303,1 -11,2%

 

ÍNDEXS PRINCIPALS

Mora 30/06/2023 30/06/2022
Índex de morositat 1,27% 1,47%
Índex de cobertura 74,92% 76,36%
Capital 30/06/2023 30/06/2022
Índex de solvència 19,61% 17,30%
Nivell 1 19,61% 17,30%

Final del contingut principal

.