Saltar navegació. Anar directament al contingut principal (Tecla d'accés S)

Secció d'utilitats

Accés a clients

Faci's client

Fi de la secció d'utilitats

ca

Està vostè a:

  1. Inici
  2. Persones
  3. Serveis avançats
  4. SICAV institucionals

Banca March - Hacer crecer, seguir creciendoSICAV institucionals

Comença el contingut principal

Experiència en instruments d’inversió col•lectiva

El millor exponent de l'experiència i la implicació històrica del Grup March en la gestió d'instruments d'inversió col•lectiva.

Què és?

Una societat d'inversió de capital variable, coneguda com SICAV, és una forma d'inversió col•lectiva a través de la creació d'una societat anònima l'objecte de la qual és invertir en actius financers.

Societat Gestora: March Gestión de Fondos, S.G.I.I.C., S.A.U. Depositari dels Fons: Banca March, S.A.

Per què nosaltres?

  • La SICAV és el vehicle que més bé reflecteix l'experiència i la implicació històrica del Grup March en la gestió d'instruments d'inversió col•lectiva
  • S'hi dóna entrada als accionistes mitjançant la seva presència activa en comitès d'inversió
  • Els pilars bàsics del nostre model són el valor de l'experiència o els retorns a llarg termini, d'inversió aconsellable amb un horitzó superior a l'any.
  • Model de gestió flexible (intervals amplis d'exposició a la renda variable) i global (no es limita la inversió per àrees geogràfiques, sectors o instruments financers).
  • Es fan servir derivats com a instrument de cobertura puntual i no s'empra el palanquejament financer.
  • El nivell de risc es determina pel grau d'exposició a la renda variable, fixat amb horitzons d'inversió a mitjà/llarg termini.
  • Les variables d'anàlisi són:
    • l'entorn econòmic mundial
    • els tipus d'interès
    • les valoracions objectives dels mercats financers.
  • Cartera molt diversificada i conservadora (avaluació orientativa per sobre de BBB-)
  • Actius tant de deute públic com de renda fixa privada per aprofitar-ne la millor rendibilitat.
  • Exposició limitada a risc de tipus d'interès: durades curtes (de 0,3 a 2 anys)
  • Utilització puntual de derivats
  • Es tendeix a tancar els riscos de tipus de canvi
  • Valors amb sòlids fonamentals i bon coneixement del management
  • Doble anàlisi:
    • bottom-up per a la selecció de valors
    • top-down per a la selecció de sectors i àrees geogràfiques
    • screening permanent de valoracions
  • Cartera diversificada entre 20-60 valors
  • Consistència temporal en els criteris d'inversió:
    • Rotació limitada de la cartera
    • Horitzó d'inversió de mitjà i llarg termini
  • Selecció de valors d'acord amb el perfil de risc de cada SICAV
  • Es tendeix a tancar els riscos de tipus de canvi

Fi del contingut principal