Saltar navegació. Anar directament al contingut principal (Tecla d'accés S)

Secció d'utilitats

Accés a clients

Faci's client

Fi de la secció d'utilitats

ca

Està vostè a:

  1. Inici
  2. Nosaltres
  3. Notícies

Banca March - Hacer crecer, seguir creciendoNotícies

Comença el contingut principal

A Banca March volem mantenir-lo sempre informat. Per això li oferim en aquesta secció la possibilitat de conèixer tot allò que li interessa.

01/06/2017

RESULTATS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017

Grup Banca March obté un benefici de 82,2 milions d’euros fins al març.
  • L’activitat bancària va triplicar el seu resultat en el primer trimestre del Pla Estratègic 2017-2019, respecte el mateix període de 2016, fins a 26,8 milions d’euros.
  • Tots els principals indicadors del negoci bancari es van accelerar: el marge d’interessos va avançar un 21,6 %, les comissions van créixer un 42,6 % i els recursos fora de balanç un 12,2 %.
  • La solidesa del model de negoci especialitzat de Banca March continua basant-se en unes fermes ràtios financeres i de capital: l’entitat compta amb la taxa de morositat més baixa del sector (3,9 %) i un dels nivells de solvència més alts d’Europa (21,1 %). Moody’s ha reconegut aquesta fortalesa i ha elevat el ràting a llarg termini de l’entitat fins a A3, el nivell més alt del sistema financer espanyol.
  • La satisfacció dels clients, amb un índex de satisfacció amb el seu gestor superior a 9 i un índex de recomanació (NPS) per sobre del 30 %, reflecteix nivells d’excel·lència i se situa entre la més alta del sector.
  • El negoci de Banca Privada, àrea de creixement estratègic, va registrar increments de doble dígit a tots els seus paràmetres fonamentals: volum de negoci (+13,1 %), nombre de clients (+19,3 %) i recursos fora de balanç (+15,6 %).
  • L’àrea de Banca Corporativa reforça el seu lideratge amb alternatives de finançament per a empreses, empreses familiars i famílies empresàries i Banca March es consolida com a principal entitat col·locadora de programes de pagarés al Mercat Alternatiu de Renda Fixa (MARF), amb una quota de més del 50 %.

El Grup Banca March va obtenir en el primer trimestre de 2017 un benefici net atribuït de 82,2 milions d’euros, fet que suposa un augment del 423,6 % respecte al mateix període de l’any anterior. Els resultats consolidats inclouen les plusvàlues realitzades per la venda d’un 4,97 % d’ACS i la revalorització a preus de mercat de la participació restant en aquesta companyia, en passar a comptabilitzar-se com a actiu no corrent mantingut per a la venda.

És important destacar que l’activitat purament bancària va multiplicar el seu resultat per 2,7 en el primer trimestre del Pla Estratègic 2017-2019, respecte als tres primers mesos de 2016, fins assolir la xifra de 26,8 milions d’euros.

En els primers tres mesos del Pla Estratègic 2017-2019, tots els indicadors principals del negoci bancari es van accelerar: el marge d’interessos va avançar un 21,6 %, els ingressos per prestació de serveis van créixer un 42,6 % i els recursos fora de balanç un 12,2 %. El volum de negoci total del conjunt del banc va créixer un 7,4 %. A finals de març, el patrimoni net individual de Banca March se situava en 1.081,5 milions d’euros.

AUGMENT DE MARGES I ESPECIALITZACIÓ

Tots els marges de negoci van registrar un avenç significatiu. El marge d’interessos va créixer un 21,6 % fins al març i especialment notable va ser el creixement dels ingressos per prestació de serveis —procedents majoritàriament de la gestió de fons d’inversió i Sicav, l’activitat de Mercat de Capitals i Tresoreria, així com la distribució d’assegurances i mitjans de pagament—, que van augmentar un 42,6 %. El pes d’aquest tipus d’ingressos en el marge ordinari cada cop és major (un 36,2 % a finals de març enfront del 28,7 % de març de 2016), com a reflex de l’especialització del negoci de Banca March en l’assessorament en Banca Privada i a empreses.

FORT CREIXEMENT DE L’ACTIVITAT BANCÀRIA

José Luis Acea, conseller delegat de l’entitat, assenyala: “L’entitat ha obtingut en els tres primers mesos de 2017 un resultat que supera els ambiciosos objectius fixats per al període en el Pla Estratègic 2017-2019. Amb aquest pla, Banca March aspira a convertir-se en l’entitat de referència dels seus clients, doblant en els pròxims cinc anys el negoci en banca privada i en empreses familiars, gràcies al seu sòlid balanç, els seus productes de coinversió i un excel·lent assessorament. El creixement del volum de negoci i del nombre de clients registrat en el primer trimestre reflecteixen la confiança dipositada en el nostre model de negoci especialitzat en Banca Privada i d’assessorament a empreses, amb unes ràtios de solvència, morositat i liquiditat que se situen entre els millors d’Europa, i l'acollida favorable de les quals per part dels clients es correspon amb uns nivells d’excel·lència quant a qualitat percebuda i índexs de recomanació. En el cas particular de les Balears, el negoci presenta sòlides taxes de creixement”.

SOLVÈNCIA EN SENTIT AMPLI

Fidel a la seva filosofia de gestió prudent i de llarg termini, el model de negoci de Banca March se segueix basant en unes sòlides ràtios financeres: la ràtio de solvència de l’entitat es va situar a finals de març en el 21,1 %, una de les majors d’Europa; la morositat de l’entitat va assolir el 3,9 %, la més baixa del sector a Espanya; i la ràtio de cobertura de liquiditat va tancar al març en el 318,8 %. La solidesa del perfil creditici en termes de requeriments de capital, la qualitat dels actius i l’àmplia cobertura de les necessitats de finançament de Banca March han estat reconeguts recentment per l’agència de qualificació creditícia Moody’s, que ha elevat el ràting a llarg termini de l’entitat, i així passa de Baa1 a A3 amb perspectiva estable. D’aquesta manera, Banca March compta amb el nivell de ràting més elevat del sistema financer espanyol, per davant d’Espanya (en l’actualitat en Baa2). Segons la metodologia de Moody’s, la nota de Banca March ja només podrà millorar si ho fa la d’Espanya. La valoració dels dipòsits a curt termini de Banca March es manté en P2.

CLIENTS SATISFETS I ALT NIVELL DE RECOMANACIÓ

La qualitat del servei és un pilar fonamental en Banca March i l’entitat compta amb un sistema complet per monitorar l’opinió dels clients, basat en els estàndards del mercat. Les dades més recents reflecteixen nivells d’excel·lència quant a satisfacció dels clients i destaquen l’índex de satisfacció amb el gestor amb una nota superior al 9. A més, l’índex de recomanació que fan els clients de Banca March, mesurat segons la metodologia coneguda com a NPS (Net Promoter© Score), es va situar en març en el 33,1 % per al conjunt del banc, tot i que cal esmentar el segment de Banca Privada, amb un registre pròxim al 40 %.

REFERÈNCIA EN BANCA PRIVADA

El negoci de Banca Privada, aposta estratègica de Banca March i on aspira a ser el referent en el mercat espanyol, va registrar un fort impuls en els tres primers mesos de 2017. El nombre de clients d’aquest segment de negoci va créixer un 19,3 % respecte al mateix període de 2016, el volum de negoci es va incrementar un 13,1 % i els recursos fora de balanç en aquesta àrea van avançar un 15,6 %. Un paràmetre molt indicatiu de la confiança dels clients en l’oferta de Banca Privada del Grup Banca March és l’evolució positiva del patrimoni total a Sicav que administra la gestora del Grup, March Asset Management, que va assolir la xifra de 3.364 milions d’euros a finals de març, fet que la situa al tercer lloc en el mercat espanyol per volum de Sicav. March A. M., amb un patrimoni global a finals del primer trimestre de 6.852 milions d’euros, és una peça fonamental en l’estratègia del Grup. En el darrer any, els plans de pensions de la gestora han ocupat els primers llocs per rendibilitat de les seves categories i aquesta ha rebut diversos reconeixements en la XXVIII edició dels premis Fondos de Inversión organitzats per Expansión i Allfunds. En concret, Fonmarch F. I. ha estat premiat com a millor fons de renda fixa a curt termini en 2016 (amb una rendibilitat del 3,9 % a 12 mesos) i March Acciones P. P. ha estat guardonat com el millor fons de pensions de renda variable global (amb una rendibilitat del 12,4 %). March A. M. també va ser finalista en la categoria de millor gestora nacional 2016.

PROPOSTA ÚNICA: COINVERSIÓ

L’entitat continua reforçant la seva oferta de coinversió, que permet als clients invertir en els mateixos productes que el banc, fet que suposa una proposta única en el mercat financer espanyol. Un bon exemple de coinversió són les tres Sicav institucionals que gestiona March Asset Management (March A. M.). Torrenova és la major Sicav d’Espanya, amb 1.474 milions d’euros de patrimoni gestionat. Va ser creada fa més de 20 anys com a instrument d’inversió dels accionistes del banc i actualment hi participen 6.433 clients. Bellver (519 milions d’euros de patrimoni gestionat) i Lluc (196 milions) completen aquest grup de productes. En els tres casos es tracta d’un model de Sicav singular, accessible per a qualsevol partícip amb una inversió mínima d’una acció i que es pot beneficiar d’igual manera dels rendiments oferits per aquests instruments financers. A més, els clients tenen també la possibilitat de participar en altres fórmules de coinversió amb els accionistes del banc a través de les diferents alternatives d’inversió en el sector immobiliari, fons especials i projectes empresarials, entre d’altres.

OFERTA DE BANCA CORPORATIVA ALTERNATIVA

El negoci de Banca Corporativa, amb un enfocament especialitzat en empreses, empreses familiars i famílies empresàries, continua posicionant Banca March com a líder en alguns negocis clau d’aquesta àrea, com el mercat de pagarés en el Mercat Alternatiu de Renda Fixa (MARF). Banca March, com a entitat col·locadora, presenta en l’actualitat una quota de més del 50 %, amb emissors com Gestamp, Elecnor, Barceló, Tubacex, Europac, Maxam o Fortia Energía. L’àrea de Banca Corporativa ofereix al client, a més dels serveis de banca tradicional (finançament, cobraments i pagaments…), tota una gamma de productes d’assessorament corporatiu de major valor afegit: desintermediació de balanç, fusions i adquisicions, préstecs directes, solucions de tresoreria a mida i cobertures de riscs. Es tracta d’una oferta especialitzada única a Espanya i el compromís de l’entitat és fer arribar a les empreses clients alternatives de finançament, a les quals poden accedir sota el guiatge d’un banc familiar amb dinamisme i sense conflicte d’interessos.

DADES DE L'ACTIVITAT BANCÀRIA 31/03/2017 31/03/2016 Variació
Import* %
Recursos bancaris de clients 8.147,0 7.874,0 273,0 3,5%
Recursos fora de balanç 8.481,0 7.556,0 925,0 12,2%
Crèdits als clients 7.261,0 6.805,0 456,0 6,7%

*Import en milions €

DADES DEL BALANÇ 31/03/2017 31/03/2016 Variació
Import* %
Patrimoni net 4.845,0 4.190,1 654,9 15,6%
Total Actiu 17.410,2 16.252,6 1.157,6 7,1%

*Import en milions €

DADES DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 31/03/2017 31/03/2016 Variació
Import* %
Marge d’interessos 49,6 40,8 8,8 21,6%
Comissions 53,2 37,3 15,9 42,6%
Resultat atribuït 82,2 15,7 66,5 423,6%

*Import en milions €

PRINCIPALS RÀTIOS

MorOSITAT 31/03/2017 31/03/2016
Ràtio de morositat 3,9 % 3,9 %
Ràtio de cobertura 54,2% 81,5 %
Capital 31/03/2017
Ràtio de Solvència 21,1%
Tier 1 20,8%

Cercador de notícies

Fi del contingut principal