Saltar navegació. Anar directament al contingut principal (Tecla d'accés S)

Secció d'utilitats

Accés a clients

Faci's client

Fi de la secció d'utilitats

ca

Està vostè a:

 1. Inici
 2. Conegui’ns
 3. Alineació d’interessos

Banca March - Hacer crecer, seguir creciendoAlineació d’interessos

Comença el contingut principal

La nostra màxima expressió de transparència i compromís és la Coinversió

MÉS DE 90 ANYS D’ÈXIT EN BANCA PRIVADA

Vàrem néixer com un banc de Banca Privada i avui no només som un referent en aquest servei sinó que també en Planificació Patrimonial, Assessorament a Empreses i Gestió d’Actius.

Coinversió: transparència i compromís

La nostra màxima expressió de transparència i compromís és la Coinversió. A Banca March convidem els nostres clients a invertir en projectes que suposen una oportunitat d’inversió interessant i que permeten diversificar carteres. En altres paraules, compartim la nostra experiència i el nostre coneixement per a sumar recursos que ens deixin seguir creixent conjuntament.

SICAV institucionals

Un dels vehicles d’inversió conjunta són les nostres SICAV institucionals amb diferents perfils de risc: Torrenova, Bellver i Lluc.

Torrenova és la nostra SICAV institucional més emblemàtica, en la qual invertim amb èxit juntament amb els nostres clients des de fa més de 20 anys. I ho fem:

 • Seguint una política conservadora.
 • Seleccionant valors amb fonaments sòlids i una bona rendibilitat per dividends.
 • Cercant la menor volatilitat possible en la cartera.
 • Invertint principalment en renda fixa i, en segon lloc, en renda variable espanyola i europea.

Dades acumulades a 28/02/2017 des del 31/12/2002 de Torrenova de Inversiones, S.A. SICAV, netes de comissions. El valor de la inversió està subjecte a fluctuacions del mercat, sense que rendibilitats passades condicionin o generin drets en el futur. Torrenova de Inversiones, S.A. SICAV fou inscrita en el Registre de la C.N.M.V. amb data 15/07/1993 i el número 32. Els fullets d’aquestes SICAV poden consultar-se a www.bancamarch.es, així com en els registres oficials de la CNMV. Societat Gestora: March Asset Management, S.G.I.I.C., S.A.U. - Banco Dipositari: Banca March, S.A.

Inversions alternatives no líquides

En el concepte de Coinversió s’inclouen, així mateix, inversions en economia real, no cotitzada, que tracten d’aprofitar la prima d’il·liquiditat existent en companyies (capital risc i deute privat) i actius reals (immobiliaris, infraestructures), compartint amb els nostres clients l’experiència inversora del Grup March i invertint en tots ells el nostre propi capital:

 • 1.200M€ compromesos des de 2008.
 • 500 clients han invertit en projectes.
 • 500M€ desinvertits fins l’actualitat amb un multiplicador mig del 2,06x.
 • 44% coinvertit pel Grup March.
 • 7,8 anys de termini mig de les inversions.

Alguns exemples d’aquestes inversions són els vehicles de capital risc gestionats per Artá Capital, gestora de capital risc del Grup March, infraestructures com Madrileña Red de Gas i EnCampus, deute privat com la nostra participació a Oquendo II i III, o inversions immobiliàries com la compra del centre comercial ABC Serrano.

El present document és una comunicació de caràcter descriptiu i comercial i no pretén ser, no és i no pot considerar-se en cap moment una recomanació d’inversió o de contractació de productes financers. El client ha de ser conscient que els productes als quals aquest document es refereix poden no ser adequats per als seus objectius específics d’inversió, la seva posició financera o patrimonial o el seu perfil de risc. Per tant, el client ha d’adoptar les seves decisions tenint en compte aquestes circumstàncies i procurant-se l’assessorament especialitzat en matèria fiscal, legal, financera, reguladora, comptable o de qualsevol altre tipus que, en el seu cas, precisi. Rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures. El valor i rendiment de les seves inversions poden tant baixar com pujar. Els termes continguts en aquest document estan subjectes a eventuals variacions per circumstàncies del mercat, modificacions legislatives, jurisprudencials, de doctrina administrativa o per qualssevol altres motius, aliens a Banca March, S.A., que poguessin sobrevenir. Banca March, S.A. no assumeix cap responsabilitat per qualsevol cost o pèrdua, directe/a o indirecte/a, que pogués resultar de l’ús d’aquest contingut.

Avís legal:

D'acord amb l'establert en la L.O. 15/1999, el client queda informat de manera expressa de la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents en el Banc, així com del tractament automatitzat dels mateixos per a les finalitats: enviaments comercials, comercialització de productes financers, d'inversió i altres propis del nostre negoci. El client accepta que les seves dades puguin ser cedits per a aquestes finalitats a altres entitats del Grup Banca March, a societats participades pel banc, o a unes altres amb les quals el Banc estableixi acords de col·laboració. Així mateix accepta que el Banc o les seves societats filials i participades li remetin informació sobre qualssevols béns i serveis que comercialitzin. El client queda igualment informat sobre la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, podent exercir aquests drets en el Servei d'Atenció al Client situat en l'Avinguda Alexandre Rosselló nº 8 de Palma de Mallorca. L'acceptació del client que les seves dades puguin ser tractades o cedides té caràcter revocable sense efectes retroactius tal com disposa la Llei Orgànica 15/1999.

Fi del contingut principal